Ukuqikelela inani

Inkwenkwe icinga ngenani elithi \(1\) , \(2\) okanye \(3\) kwaye intombazana ivunyelwa ukuba ibuze umbuzo omnye ngelo nani. Inkwenkwe inokuphendula kuphela " Ewe ", " Hayi ", okanye " Andazi" . Ngokubuza imibuzo echuliweyo, le ntwazana iyakwazi ukubiza inombolo echanekileyo eyayicingwa yinkwenkwe emva kokuba eyiphendule. Uthini umbuzo wakho?


Isisombululo esinokubakho sesi: " Ndikwacinga elinye lala manani. Ingaba inani lakho linyuswe ngenani lam likhulu kune \(2\) ? " Oko kukuthi, mayibe \(n\) yenkwenkwe (le nto intombazana iyenzayo). andazi) , kunye \(m\) nenani lentombazana (engayazi inkwenkwe). Emva koko:

$$n=1 \Rightarrow \text{Nein: } 1^m = 1 \ngtr 2 \,\, \forall \, m \in \{ 1, 2, 3 \}$$ $$n=2 \Rightarrow \text{Ich weiß es nicht: } \text{Ob } 2^m > 2 \text{ hängt von } m \text{ ab}$$ $$n=3 \Rightarrow \text{Ja: } 3^m \geq 3 > 2 \,\, \forall \, m \in \{ 1, 2, 3 \}$$

Emva