ការទាយលេខ

ក្មេងប្រុសម្នាក់គិតពីលេខមួយគឺ \(1\) , \(2\)\(3\) បន្ទាប់មកក្មេងស្រីត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យសួរសំណួរ តែមួយ អំពីលេខនោះ។ ក្មេងប្រុសអាចឆ្លើយបានតែ " បាទ ", " ទេ " ឬ " ខ្ញុំមិនដឹង" ។ តាម​រយៈ​ការ​សួរ​សំណួរ​ដ៏​ឆ្លាត​វៃ ក្មេង​ស្រី​អាច​ដាក់​ឈ្មោះ​លេខ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​ដែល​ក្មេង​ប្រុស​កំពុង​គិត​បន្ទាប់​ពី​ក្មេង​ប្រុស​បាន​ឆ្លើយ​នាង។ តើ​សំ​នូ​រ​របស់​អ្នក​គឺ​អ្វី?


ដំណោះស្រាយ​ដែល​អាច​កើត​មាន​គឺ៖ " ខ្ញុំ​ក៏​កំពុង​គិត​អំពី​លេខ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​លេខ​ទាំង​នេះ​ដែរ។ តើ​លេខ​របស់​អ្នក​បាន​លើក​ឡើង​ដោយ​លេខ​របស់​ខ្ញុំ​ធំ​ជាង \(2\) ដែរ​ឬ​ទេ?" ពោល​គឺ​ទុក \(n\) ជា​លេខ​របស់​ក្មេង​ប្រុស (ដែល​ក្មេង​ស្រី​ធ្វើ។ មិនដឹង) និង \(m\) ចំនួនក្មេងស្រី (ដែលក្មេងប្រុសមិនដឹង) ។ បន្ទាប់មក:

$$n=1 \Rightarrow \text{Nein: } 1^m = 1 \ngtr 2 \,\, \forall \, m \in \{ 1, 2, 3 \}$$ $$n=2 \Rightarrow \text{Ich weiß es nicht: } \text{Ob } 2^m > 2 \text{ hängt von } m \text{ ab}$$ $$n=3 \Rightarrow \text{Ja: } 3^m \geq 3 > 2 \,\, \forall \, m \in \{ 1, 2, 3 \}$$

ថយក្រោយ