Ukuqagela inombolo

Umfana ucabanga inombolo ethi \(1\) , \(2\) noma \(3\) bese intombazane ivunyelwe ukubuza umbuzo owodwa ngaleyo nombolo. Umfana angaphendula kuphela " Yebo ", " Cha ", noma " Angazi " . Ngokubuza imibuzo ehlakaniphile, intombazane iyakwazi ukusho inombolo efanele umfana abecabanga ngayo ngemva kokuba umfana eseyiphendulile. Uthini umbuzo wakho?


Isixazululo esingase sibe khona yilesi: " Ngicabanga enye yalezi zinombolo. Ingabe inombolo yakho iphakanyiswa inombolo yami inkulu kune \(2\) ? " Okungukuthi, \(n\) mayibe yinombolo yomfana (okwenziwa intombazane. angazi) , kanye \(m\) nenombolo yentombazane (umfana angayazi). Khona-ke:

$$n=1 \Rightarrow \text{Nein: } 1^m = 1 \ngtr 2 \,\, \forall \, m \in \{ 1, 2, 3 \}$$ $$n=2 \Rightarrow \text{Ich weiß es nicht: } \text{Ob } 2^m > 2 \text{ hängt von } m \text{ ab}$$ $$n=3 \Rightarrow \text{Ja: } 3^m \geq 3 > 2 \,\, \forall \, m \in \{ 1, 2, 3 \}$$

Emuva