Санды болжолдоо

Бала \(1\) , \(2\) же \(3\) санды ойлойт жана кызга ал сан боюнча бир гана суроо берүүгө уруксат берилет. Бала " ооба ", " жок " же " билбейм" деп гана жооп бере алат. Кыз акылдуу суроонун аркасында бала жооп бергенден кийин бала ойлогон санды туура атаганга үлгүрөт. Сиздин сурооңуз кандай?


Мүмкүн болгон чечим: " Мен дагы ушул сандардын бирин ойлоп жатам. Сиздин номериңиз менин саныма караганда \(2\) чоңбу? " Тактап айтканда, \(n\) баланын номери болсун (кыз эмне кылат) билбейм) , жана \(m\) кыздын номери (бала аны билбейт). Анда:

$$n=1 \Rightarrow \text{Nein: } 1^m = 1 \ngtr 2 \,\, \forall \, m \in \{ 1, 2, 3 \}$$ $$n=2 \Rightarrow \text{Ich weiß es nicht: } \text{Ob } 2^m > 2 \text{ hängt von } m \text{ ab}$$ $$n=3 \Rightarrow \text{Ja: } 3^m \geq 3 > 2 \,\, \forall \, m \in \{ 1, 2, 3 \}$$

Артка