பூமி மற்றும் பட்டாணி

பூமியைப் \(r_1 = 6370km\) ( \(r_1 = 6370km\) ) மற்றும் ஒரு பட்டாணி ( \(r_2 = 2mm\) with) கொண்ட ஒரு கோளமாக) மற்றும் பூமத்திய ரேகைக்கு மேல் ஒரு கயிற்றை \(r_1 = 6370km\) அது மேற்பரப்பில் இறுக்கமாக இருக்கும். இப்போது நீங்கள் இரண்டு கயிறுகளையும் தலா ஒரு மீட்டர் நீளமாக்குகிறீர்கள். இரண்டு கயிறுகளும் இப்போது மீண்டும் பூமத்திய ரேகைக்கு மேல் முழுமையாக நீட்டப்பட வேண்டும் - அவை இனி மேற்பரப்பில் முழுமையாகப் பொய் சொல்லாது, ஆனால் பூமத்திய ரேகைக்கு மேல் வட்டமிடுகின்றன. கயிறு பூமிக்கு மேலே எவ்வளவு உயரமாக மிதக்கிறது, பட்டாணி மேலே எவ்வளவு உயரமாக இருக்கிறது?


இரண்டு கயிறுகளும் முதல் நீளத்தைக் கொண்டுள்ளன:

$$
l_1 = 2\cdot 6370 km \cdot \pi \Leftrightarrow r_1 = 6370 km = \frac{l_1}{2 \cdot \pi}
$$

என

$$
l_2 = 2 \cdot 2mm \cdot \pi \Leftrightarrow r_2 = 2mm = \frac{l_2}{2 \cdot \pi}.
$$

ஆனால் இப்போது அது நீட்டிப்புக்குப் பிறகு

$$
r_{1 NEU} = \frac{l_1 + 1m}{2\cdot \pi}
$$

என

$$
r_{2 NEU} = \frac{l_2 + 1m}{2\cdot \pi}.
$$

ஆனால் இப்போது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது

$$
r_{1 NEU} - r_1 = \frac{l_1 + 1m}{2\cdot \pi} - \frac{l_1}{2\cdot \pi} = \frac{l_1 + 1m - l_1}{2 \cdot \pi} = \frac{1m}{2 \cdot \pi} = 0.159m
$$

என

$$
r_{2 NEU} - r_2 = \frac{l_2 + 1m}{2\cdot \pi} - \frac{l_2}{2\cdot \pi} = \frac{l_2 + 1m - l_2}{2 \cdot \pi} = \frac{1m}{2 \cdot \pi} = 0.159m.
$$

இதனால் மேற்பரப்பில் இருந்து தூரம் \(l_1\) அல்லது \(l_2\) சுயாதீனமாக இருக்கும், அதாவது கோளங்களின் ஆரங்கள் \(r_1\) அல்லது \(r_2\) சுயாதீனமாக இருக்கும். வியக்க வைக்கும் பதில்: இரண்டு கயிறுகளும் மேற்பரப்பிலிருந்து ஒரே உயரத்தில் \(0.159m\) ) மிதக்கின்றன.

மீண்டும்