Đối số mô phỏng

Lập luận mô phỏng của Nick Bostrom rất đơn giản và rõ ràng. Nó không cố gắng chứng minh rằng chúng ta đang sống trong một mô phỏng, mà thay vào đó nó hình thành một cách trang nhã ba khả năng, một trong số đó phải là sự thật. Elon Musk cũng ủng hộ một luận điểm tương tự, khiến ý tưởng này được công chúng biết đến rộng rãi. Bài báo chính thức đã hơn 14 năm và chỉ ngắn chừng ấy trang. Câu lệnh trung tâm rất dễ hiểu và cô đọng.


Các ký hiệu sau được giới thiệu đầu tiên:

 • \(f_P\): Một số nền văn minh nhân loại tồn tại và đạt đến giai đoạn hậu nhân
 • \(f_I\): Một số nền văn minh nhân loại quan tâm đến mô phỏng tổ tiên
 • \(f_{sim}\): Một số nền văn minh nhân loại sống trong mô phỏng tổ tiên
 • \(\overline{H}\): Số người trung bình sống trong nền văn minh tiền hậu nhân loại
 • \(\overline{N_I}\): Số lượng trung bình các mô phỏng tổ tiên được thực hiện bởi một nền văn minh hậu nhân loại quan tâm đến các mô phỏng tổ tiên

Sau đó:

 • \(f_I \cdot \overline{N_I}\): Số lượng mô phỏng tổ tiên trung bình được thực hiện bởi một nền văn minh hậu nhân loại
 • \(f_P \cdot \overline{H}\): Số người trung bình đã đạt đến giai đoạn hậu nhân
 • \(f_P \cdot \overline{H} \cdot f_I \cdot \overline{N_I}\) : Số người trung bình trong mô phỏng tổ tiên (bạn mô phỏng chính xác phân số \(f_P \cdot \overline{H}\) )
 • \(f_P \cdot \overline{H} \cdot f_I \cdot \overline{N_I} +
  \overline{H}\)
  : Số người trung bình sống trong mô phỏng tổ tiên hoặc trong nền văn minh tiền hậu nhân loại

Bây giờ thương số của hai số hạng cuối cùng tương ứng chính xác với phần số người sống trong mô phỏng:

$$f_{sim} = \frac{f_P \cdot \overline{H} \cdot f_I \cdot \overline{N_I}}{f_P \cdot \overline{H} \cdot f_I \cdot \overline{N_I} + \overline{H}}$$

Chúng tôi loại trừ \(\overline{H}\) và rút ngắn (đây cũng là cốt lõi của đối số):

$$f_{sim} = \frac{f_P \cdot f_I \cdot \overline{N_I}}{f_P \cdot f_I \cdot \overline{N_I} + 1}$$

Bostrom giờ đây giả định một \(\overline{N_I}\) cực kỳ lớn, mà ông biện minh bằng tiến bộ công nghệ theo cấp số nhân dựa trên các ước tính thận trọng.

Điều này làm phát sinh các trường hợp sau:

 1. Trường hợp: \(f_P \approx 0\)
  • a) \(f_I \approx 0 \Rightarrow f_{sim} \approx 0\)
  • b) \(f_I > \epsilon \approx 0 \Rightarrow f_{sim} \approx 0\)
 2. Trường hợp: \(f_P > \epsilon \approx 0\)
  • a) \(f_I \approx 0 \Rightarrow f_{sim} \approx 0\)
  • b) \(f_I > \epsilon \approx 0 \Rightarrow f_{sim} \approx 1\)

Tóm lại, đáp ứng ít nhất một trong ba trường hợp sau:

 • \(f_P \approx 0\): Nhân loại đang chết dần mòn trước khi đạt đến giai đoạn hậu nhân
 • \(f_I \approx 0\): Không có nền văn minh hậu nhân nào quan tâm đến việc mô phỏng tổ tiên
 • \(f_{sim} \approx 1\): Giả thuyết mô phỏng: Chúng ta đang sống trong một mô phỏng tổ tiên

Để tăng xác suất của \(f_{sim} \approx 1\) (mà Bostrom chỉ định là xấp xỉ \(\frac{1}{3}\) ), trong tương lai chúng ta cũng có thể quan sát các xác suất khác cho \(f_P \approx 0\)\(f_I \approx 0\) .

Nếu giả thuyết mô phỏng là đúng, điều sau sẽ áp dụng: Vì \(f_{sim} \approx 1 \neq 1\) , trường hợp này không loại trừ việc chúng ta (hoặc con cháu của chúng ta) trong tập hợp \(\overline{H}\) và là một trong những người đầu tiên tiến hành mô phỏng tổ tiên. Tuy nhiên, toàn bộ điểm là điều này rất khó xảy ra. Vì vậy, nếu bây giờ chúng ta không sống trong một mô phỏng, khả năng cao là con cháu của chúng ta sẽ không bao giờ thực hiện mô phỏng của tổ tiên.

Một trong những điều kiện tiên quyết đối với Bostrom là cái gọi là tính độc lập cơ chất (nghĩa là ý thức không chỉ có thể được thực hiện trong các mạng lưới thần kinh sinh học dựa trên carbon trong não mà còn trên cơ sở silicon trong máy tính). Cũng thú vị: bất kể ý tưởng nào (và không phải lúc nào cũng là điều kiện tiên quyết) là khả năng mô phỏng trong mô phỏng (với bất kỳ mức độ sâu lồng nào).

Theo tôi, ý nghĩa của sự thật của giả thuyết mô phỏng đối với cuộc sống của chúng ta có thể được tóm tắt theo phương châm “Ai quan tâm?” - nhưng lập luận mô phỏng chắc chắn là bằng chứng hấp dẫn.

Tại thời điểm này, các công trình thú vị khác của Nick Bostrom về vấn đề người đẹp đang ngủ , lập luận về ngày tận thếgiả định về sự tự chỉ định chung cũng nên được đề cập.

Trở lại