គណិតវិទ្យា កូរូណា

នៅក្នុង របាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍របស់ RKI នៃ ថ្ងៃទី 11.11.2021 វា ត្រូវបានរាយក្នុងទំព័រទី 22 ថា \(36\%\) អ្នកជំងឺ Corona ដែលមានអាយុលើសពី 60 ឆ្នាំនៅក្នុងអង្គភាពថែទាំដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយ។ នៅក្នុងក្រុមអាយុនេះ \(87\%\) បានចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងស្រុងនៅចំណុចនេះ (សូមមើលទំព័រ 18) ។


ប្រហែល:

  • \(G\): មនុស្សដែលមានអាយុលើសពី 60 ឆ្នាំត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំង
  • \(U\): មនុស្សដែលមានអាយុលើសពី 60 ឆ្នាំមិនត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងទេ។
  • \(I\): មនុស្សដែលមានអាយុលើសពី 60 ឆ្នាំកំពុងស្ថិតក្នុងការថែទាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់

ឥឡូវនេះគឺ

$$P(G) = 0,87 \wedge P(U) = 0,13.$$

ក៏ជា

$$P(G|I) = \frac{P(G \cap I)}{P(I)} = 0,36 \wedge P(U|I) = \frac{P(U \cap I)}{P(I)} = 0,64.$$

អញ្ចឹង

$$P(G \cap I) = 0,36 \cdot P(I) \wedge P(U \cap I) = 0,64 \cdot P(I)$$

និងដោយសារតែ

$$P(I|U) = \frac{P(I \cap U)}{P(U)} = \frac{P(U \cap I)}{P(U)} = \frac{0,64 \cdot P(I)}{0,13} \Rightarrow P(I) = \frac{0,13 \cdot P(I|U)}{0,64}.$$

វា​ដូច​ខាង​ក្រោម

$$P(I|G) = \frac{P(I \cap G)}{P(G)} = \frac{P(G \cap I)}{P(G)} = \frac{0,36 \cdot P(I)}{0,87} = \frac{0,36 \cdot \frac{0,13 \cdot P(I|U)}{0,64}}{0,87} = \frac{0,36 \cdot 0,13}{0,64 \cdot 0,87} \cdot P(I|U) \approx 0,08 \cdot P(I|U).$$

នេះមានន័យថាហានិភ័យនៃមនុស្សដែលមានអាយុលើសពី 60 ឆ្នាំដែលមានជំងឺ corona បញ្ចប់នៅក្នុងអង្គភាពថែទាំដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងគឺច្រើនជាង 10 ដងសម្រាប់អ្នកដែលមិនបានទទួលថ្នាំបង្ការជាងអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង។

ថយក្រោយ