Lulja e Jetës

Lulja e Jetës është një model gjeometrik i njohur, i ngjashëm me lule, që është gjetur në tempuj, dorëshkrime dhe për mjaft kohë në kulturën pop për mijëra vjet. Modeli gjithashtu luan një rol në ezoterizëm. Ne i injorojmë të gjitha këto në këtë pikë dhe përqendrohemi në ndërtimin e thjeshtë të formës gjeometrike, e cila përbëhet nga disa qarqe të shpërndara në mënyrë të barabartë, që mbivendosen.


Forma, e perceptuar nga shumë njerëz si harmonike e përsosur, ka simetri të gjashtëfishtë dhe është e njohur për shumë filozofë, arkitektë dhe artistë në të gjithë botën. Procesi i tyre i ndërtimit rekursiv është veçanërisht i thjeshtë.

Vizatoni një rreth \(K_1\) me rreze \(r>0\) rreth qendrës \(m_1\) dhe një rreth të dytë \(K_2\) me rreze \(r\) rreth qendrës \(m_2 \in K_1\) Të gjithë qarqet e mëtejshëm \(K_n\) tani ndjekin vetinë e mëposhtme: Secili prej tyre ka një rreze \(r\) dhe një pikë qendrore \(m_n\) në çdo pikë kryqëzimi të rrathëve të mëparshëm.

Shkalla \(g\) një modeli quhet \( \text{round} \left( \frac{ max(\overline{m_n m_1})}{r} \right) -1\) . Ne tërheqim qarqe vetëm nëse mban \(\overline{m_n m_1} > g+1\) . Në fund e mbyllim modelin me një rreth të rrezes \(r \cdot g\) rreth qendrës \(m_1\) . Në versionin "e rreptë" të Luleve të Jetës, të gjithë qarqet me \(\text{round}\left( \overline{m_n m_1} \right) = g\) ose \(\text{round} \left( \overline{m_n m_1} \right) = g-1\) vizatohen vetëm ato harqe rrethore që ndodhen midis pikave të tyre të kryqëzimit me të gjithë rrathët \(K_k\) me \(\text{round} \left( \overline{m_k m_1} \right) = g-1\) ose \(\text{round} \left( \overline{m_k m_1} \right) = g-2\) .

Me SVG.js dhe disa trigonometri shkollore ne ndërtojmë një Lule të Jetës të çfarëdo shkalle:

See the Pen Flower of Life by David Vielhuber (@vielhuber) on CodePen.

Mbrapa