Mbrojtjen e të dhënave

1. Mbrojtja e të dhënave në një shikim të shpejtë

Informacion i pergjithshem

Informacioni i mëposhtëm ofron një përmbledhje të thjeshtë të asaj që ndodh me të dhënat tuaja personale kur vizitoni këtë faqe në internet. Të dhënat personale janë të gjitha të dhënat me të cilat ju mund të identifikoheni personalisht. Informacione të hollësishme mbi temën e mbrojtjes së të dhënave mund të gjenden në deklaratën tonë të mbrojtjes së të dhënave të renditura më poshtë në këtë tekst.

Mbledhja e të dhënave në këtë faqe në internet

Kush është përgjegjës për mbledhjen e të dhënave në këtë faqe në internet?

Përpunimi i të dhënave në këtë faqe në internet kryhet nga operatori i faqes në internet. Ju mund të gjeni detajet e tyre të kontaktit në ngulitjen e kësaj faqe në internet.

Si i mbledhim të dhënat tuaja?

Nga njëra anë, të dhënat tuaja mblidhen kur na i komunikoni ato. Kjo mund të jetë, për. P.sh. të dhënat që futni në një formë kontakti.

Të dhënat e tjera regjistrohen automatikisht ose me pëlqimin tuaj kur vizitoni faqen e internetit nga sistemet tona të IT. Këto janë kryesisht të dhëna teknike (p.sh. shfletuesi i internetit, sistemi operativ ose koha e faqes që është parë). Këto të dhëna mblidhen automatikisht sapo të hyni në këtë faqe në internet.

Për çfarë i përdorim të dhënat tuaja?

Disa nga të dhënat mblidhen në mënyrë që të sigurohet që faqja e internetit të mos ketë gabime. Të dhëna të tjera mund të përdoren për të analizuar sjelljen tuaj të përdoruesit.

Çfarë të drejtash keni në lidhje me të dhënat tuaja?

Ju keni të drejtë të merrni informacion në lidhje me origjinën, marrësin dhe qëllimin e të dhënave tuaja personale të ruajtura falas në çdo kohë. Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni korrigjimin ose fshirjen e këtyre të dhënave. Nëse keni dhënë pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave, mund ta revokoni këtë pëlqim në çdo kohë për të ardhmen. Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni që përpunimi i të dhënave tuaja personale të kufizohet në rrethana të caktuara. Ju gjithashtu keni të drejtë të paraqisni një ankesë tek autoriteti kompetent mbikëqyrës.

Ju mund të na kontaktoni në çdo kohë në adresën e dhënë në njoftimin ligjor nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme në lidhje me mbrojtjen e të dhënave.

Mjetet e analizës dhe mjetet e palëve të treta

Kur vizitoni këtë faqe në internet, sjellja juaj e surfimit mund të vlerësohet statistikisht. Kjo bëhet kryesisht me të ashtuquajturat programe analize.

Ju mund të gjeni informacione të hollësishme mbi këto programe analize në deklaratën e mëposhtme të mbrojtjes së të dhënave.

2. Rrjetet e pritjes dhe shpërndarjes së përmbajtjes (CDN)

Pritje e jashtme

Kjo faqe në internet është pritur nga një ofrues i jashtëm i shërbimit (hoster). Të dhënat personale të regjistruara në këtë faqe në internet ruhen në serverat e hostit. Këto mund të jenë kryesisht adresat IP, kërkesat e kontaktit, të dhënat meta dhe të komunikimit, të dhënat e kontratës, detajet e kontaktit, emrat, akseset në faqen e internetit dhe të dhëna të tjera të gjeneruara përmes një faqe në internet.

Hoster përdoret për qëllimin e përmbushjes së kontratës me klientët tanë potencialë dhe ekzistues (neni 6 paragrafi 1 lit.b GDPR) dhe në interes të një ofrimi të sigurt, të shpejtë dhe efikas të ofertës tonë në internet nga një ofrues profesional (neni 6 paragrafi 1 lit.f GDPR).

Pritësi ynë do të përpunojë të dhënat tuaja vetëm në masën që kjo është e nevojshme për të përmbushur detyrimet e tij të performancës dhe do të ndjekë udhëzimet tona në lidhje me këto të dhëna.

Ne përdorim hosterin e mëposhtëm:

domainfactory GmbH
Oskar-Messter-Rr. 33
85737 Ismaning
Gjermania

Lidhja e një kontrate për përpunimin e porosive

Në mënyrë që të sigurojmë përpunim të përputhshëm me mbrojtjen e të dhënave, ne kemi lidhur një kontratë për përpunimin e porosive me hoster-in tonë.

3. Informacion i përgjithshëm dhe informacion i detyrueshëm

Mbrojtjen e të dhënave

Operatorët e kësaj faqe në internet e marrin shumë seriozisht mbrojtjen e të dhënave tuaja personale. Ne i trajtojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë konfidenciale dhe në përputhje me rregulloret ligjore të mbrojtjes së të dhënave dhe këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave.

Kur përdorni këtë faqe në internet, grumbullohen të dhëna të ndryshme personale. Të dhënat personale janë të dhëna me të cilat ju mund të identifikoheni personalisht. Kjo deklaratë për mbrojtjen e të dhënave shpjegon se cilat të dhëna ne mbledhim dhe për çfarë i përdorim ato. Ai gjithashtu shpjegon se si dhe për çfarë qëllimi bëhet kjo.

Ne do të dëshironim të theksonim se transmetimi i të dhënave përmes internetit (p.sh. kur komunikoni me email) mund të ketë boshllëqe sigurie. Një mbrojtje e plotë e të dhënave kundër qasjes nga palët e treta nuk është e mundur.

Shënim mbi organin përgjegjës

Organi përgjegjës për përpunimin e të dhënave në këtë faqe në internet është:

David Vielhuber
Baumannstrasse 23
94036 Passau

Telefon: +49 (0) 89 21 55 51 22
E-Mail: david@vielhuber.de

Organi përgjegjës është personi fizik ose juridik i cili, vetëm ose së bashku me të tjerët, vendos për qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale (p.sh. emrat, adresat e postës elektronike, etj.).

Periudha e magazinimit

Nëse nuk përcaktohet një periudhë specifike e ruajtjes në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave, të dhënat tuaja personale do të qëndrojnë me ne derisa qëllimi për përpunimin e të dhënave të mos zbatohet më. Nëse bëni një kërkesë të ligjshme për fshirje ose revokoni pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave, të dhënat tuaja do të fshihen, përveç nëse kemi arsye të tjera të lejueshme ligjërisht për ruajtjen e të dhënave tuaja personale (p.sh. periudhat e mbajtjes së taksave ose komerciale); në rastin e fundit, fshirja bëhet pasi këto arsye nuk zbatohen më.

Shënim për transferimin e të dhënave në SHBA

Uebfaqja jonë përfshin mjete nga kompani me seli në SHBA. Kur këto mjete janë aktive, të dhënat tuaja personale mund të kalojnë te serverat amerikanë të kompanive përkatëse. Ne do të dëshironim të theksonim që SHBA nuk është një vend i tretë i sigurt brenda kuptimit të ligjit të BE-së për mbrojtjen e të dhënave. Kompanitë amerikane janë të detyruara të dorëzojnë të dhëna personale tek autoritetet e sigurisë pa ju si personi i interesuar të jetë në gjendje të ndërmarrë veprime ligjore kundër kësaj. Prandaj nuk mund të përjashtohet që autoritetet amerikane (p.sh. shërbimet sekrete) mund të përpunojnë, vlerësojnë dhe ruajnë përgjithmonë të dhënat tuaja në serverat amerikanë për qëllime monitorimi. Ne nuk kemi asnjë ndikim në këto aktivitete të përpunimit.

Revokimi i pëlqimit tuaj për përpunimin e të dhënave

Shumë operacione të përpunimit të të dhënave janë të mundshme vetëm me pëlqimin tuaj të shprehur. Ju mund të revokoni pëlqimin tuaj në çdo kohë. Ligjshmëria e përpunimit të të dhënave të kryera para revokimit mbetet e paprekur nga revokimi.

E drejta për të kundërshtuar mbledhjen e të dhënave në raste të veçanta dhe për të drejtuar reklamat (neni 21 GDPR)

Nëse përpunimi i të dhënave bëhet në bazë të Art. 6 Para. 1 Lit. E ose F GDPR, ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale në çdo kohë për arsye që vijnë nga situata juaj e veçantë; kjo vlen edhe për profilizimin bazuar në këto dispozita. Baza ligjore përkatëse mbi të cilën bazohet përpunimi mund të gjendet në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave. Nëse kundërshtoni, ne nuk do të përpunojmë të dhënat tuaja personale në fjalë, përveç nëse mund të provojmë arsye bindëse legjitime për përpunimin që tejkalojnë interesat, të drejtat dhe liritë tuaja ose përpunimi shërben për të pohuar, ushtruar ose mbrojtur pretendime ligjore ( Kundërshtimi sipas Art. 21 Para. 1 GDPR).

Nëse të dhënat tuaja personale përpunohen në mënyrë që të funksiononi me postë të drejtpërdrejtë, ju keni të drejtë të kundërshtoni në çdo kohë përpunimin e të dhënave personale që kanë të bëjnë me ju për qëllime të një reklame të tillë; kjo vlen edhe për profilizimin për aq sa shoqërohet me një reklamë të tillë të drejtpërdrejtë. Nëse kundërshtoni, të dhënat tuaja personale nuk do të përdoren më për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë (kundërshtim sipas Art. 21 (2) GDPR).

E drejta e ankimit tek autoriteti përgjegjës mbikëqyrës

Në rast të shkeljeve të GDPR, subjektet e të dhënave kanë të drejtë të paraqesin një ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës, veçanërisht në shtetin anëtar të vendbanimit të tyre të zakonshëm, vendin e tyre të punës ose vendin e shkeljes së pretenduar. E drejta e ankimit ekziston pa paragjykuar mjetet juridike të tjera administrative ose gjyqësore.

E drejta për transportueshmëri të të dhënave

Ju keni të drejtë të keni të dhëna që ne i përpunojmë automatikisht në bazë të pëlqimit tuaj ose në përmbushje të një kontrate të dorëzuar juve ose një pale të tretë në një format të zakonshëm, të lexueshëm nga makina. Nëse kërkoni transferimin e drejtpërdrejtë të të dhënave tek një person tjetër përgjegjës, kjo do të bëhet vetëm nëse janë teknikisht të realizueshme.

Kriptimi SSL ose TLS

Për arsye sigurie dhe për të mbrojtur transmetimin e përmbajtjes konfidenciale, të tilla si porositë ose pyetjet që na dërgoni si operator i faqes, kjo faqe përdor kriptimin SSL ose TLS. Ju mund të njihni një lidhje të koduar nga fakti që linja e adresës së shfletuesit ndryshon nga "http: //" në "https: //" dhe nga simboli i bllokimit në vijën e shfletuesit tuaj.

Nëse aktivizohet kriptimi SSL ose TLS, të dhënat që ju na transmetoni nuk mund të lexohen nga palët e treta.

Informacion, fshirje dhe korrigjim

Brenda kornizës së dispozitave ligjore në fuqi, ju keni të drejtën e informacionit falas në lidhje me të dhënat tuaja personale të ruajtura, origjinën dhe marrësin e tyre dhe qëllimin e përpunimit të të dhënave dhe, nëse është e nevojshme, të drejtën për të korrigjuar ose fshirë këto të dhëna. Ju mund të na kontaktoni në çdo kohë në adresën e dhënë në njoftimin ligjor nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme në lidhje me temën e të dhënave personale.

E drejta për kufizimin e përpunimit

Ju keni të drejtë të kërkoni që përpunimi i të dhënave tuaja personale të kufizohet. Ju mund të na kontaktoni në çdo kohë në adresën e dhënë në njoftimin ligjor. E drejta për kufizimin e përpunimit ekziston në rastet vijuese:

Nëse keni kufizuar përpunimin e të dhënave tuaja personale, këto të dhëna - përveç ruajtjes së tyre - mund të lejohen vetëm me pëlqimin tuaj ose për krijimin, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore ose për mbrojtjen e të drejtave të një personi tjetër fizik ose juridik ose për arsye të interesit të rëndësishëm publik të përpunuara nga Bashkimi Evropian ose një shtet anëtar.

4. Mbledhja e të dhënave në këtë faqe në internet

Biskota

Faqet tona në internet përdorin të ashtuquajturat "cookies". Cookies janë skedarë të vegjël me tekst dhe nuk shkaktojnë ndonjë dëm në pajisjen tuaj. Ato ruhen ose përkohësisht për kohëzgjatjen e një seance (cookies sesioni) ose përgjithmonë (cookies të përhershme) në pajisjen tuaj. Cookie-t e sesionit fshihen automatikisht pas vizitës tuaj. Biskotat e përhershme mbeten të ruajtura në pajisjen tuaj terminale derisa t'i fshini vetë ose shfletuesi juaj i fshin automatikisht.

Në disa raste, cookies nga kompani të palëve të treta mund të ruhen në pajisjen tuaj kur hyni në faqen tonë të internetit (cookies të palëve të treta). Këto na mundësojnë neve ose ju që të përdorim shërbime të caktuara të palëve të treta (p.sh. cookies për përpunimin e shërbimeve të pagesave).

Cookies kanë funksione të ndryshme. Cookie të shumta janë teknikisht të domosdoshme, sepse funksione të caktuara të faqes në internet nuk do të funksiononin pa to (p.sh. funksioni i karrocës ose shfaqja e videove). Cookies të tjerë përdoren për të vlerësuar sjelljen e përdoruesit ose për të shfaqur reklama.

Cookie që kërkohen për të kryer procesin e komunikimit elektronik (cookies të domosdoshme) ose për të siguruar funksione të caktuara që dëshironi (cookies funksionale, p.sh. për funksionin e karrocës) ose për të optimizuar faqen e internetit (p.sh. cookies për të matur audiencën në internet) në bazë të nenit 6 paragrafi 1 lit. f GDPR, përveç nëse jepet një bazë e ndryshme ligjore. Operatori i faqes së internetit ka një interes të ligjshëm në ruajtjen e cookies për ofrimin teknik të gabimeve dhe të optimizuara të shërbimeve të tij. Nëse është kërkuar pëlqimi për ruajtjen e biskotave, biskotat përkatëse ruhen ekskluzivisht në bazë të kësaj pëlqimi (neni 6 paragrafi 1 lit. a GDPR); pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

Mund ta vendosni shfletuesin tuaj në mënyrë që të informoheni për vendosjen e cookies dhe të lejoni cookies në raste individuale, të përjashtoni pranimin e cookies për raste të caktuara ose në përgjithësi dhe të aktivizoni fshirjen automatike të cookies kur mbyllni shfletuesin. Nëse çaktivizoni cookies, funksionaliteti i kësaj faqe në internet mund të kufizohet.

Për sa kohë që cookies përdoren nga kompani të palëve të treta ose për qëllime analize, ne do t'ju informojmë për këtë veçmas brenda kornizës së kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave dhe, nëse është e nevojshme, do të kërkojmë miratimin tuaj.

Skedarët e regjistrit të serverit

Ofruesi i faqes në internet mbledh automatikisht dhe ruan informacionin në të ashtuquajturat skedarë të regjistrit të serverit, të cilat shfletuesi juaj automatikisht na transmeton tek ne. këto janë:

Këto të dhëna nuk do të bashkohen me burime të tjera të të dhënave.

Këto të dhëna janë mbledhur në bazë të nenit 6 paragrafi 1 lit. f GDPR. Operatori i faqes në internet ka një interes të ligjshëm në prezantimin teknikisht pa gabime dhe optimizimin e faqes së tij të internetit - skedarët e regjistrit të serverit duhet të regjistrohen për këtë.

5. Mjetet e analizës dhe reklamimi

Google Analytics

Kjo faqe në internet përdor funksionet e shërbimit të analizës në internet Google Analytics. Ofruesi është Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandë.

Google Analytics mundëson që operatori i faqes në internet të analizojë sjelljen e vizitorëve të faqes në internet. Operatori i faqes në internet merr të dhëna të ndryshme të përdorimit, të tilla si pamjet e faqeve, kohëzgjatja e qëndrimit, sistemet operative të përdorura dhe origjina e përdoruesit. Këto të dhëna mund të kombinohen nga Google në një profil që i është caktuar përdoruesit përkatës ose pajisjes së tij.

Google Analytics përdor teknologji që lejojnë përdoruesin të njihet për qëllimin e analizimit të sjelljes së përdoruesit (p.sh. cookies ose gjurmët e gishtave të pajisjes). Informacioni i mbledhur nga Google në lidhje me përdorimin e kësaj faqe në internet zakonisht transmetohet në një server të Google në SHBA dhe ruhet atje.

Ky mjet i analizës përdoret në bazë të nenit 6 paragrafi 1 lit. f GDPR. Operatori i faqes në internet ka një interes të ligjshëm për të analizuar sjelljen e përdoruesit në mënyrë që të zgjedh si faqen e saj të internetit ashtu edhe reklamat e saj. Nëse është kërkuar një pëlqim përkatës (p.sh. pëlqimi për ruajtjen e cookies), përpunimi zhvillohet ekskluzivisht në bazë të Art. 6 Para. 1 lit. një GDPR; pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

Transferimi i të dhënave në SHBA bazohet në klauzolat standarde kontraktuale të Komisionit të BE-së. Detajet mund të gjenden këtu: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Çaktivizo Google Analytics

Anonimizimi i IP-së

Ne kemi aktivizuar funksionin e anonimizimit të IP në këtë faqe në internet. Kjo do të thotë që adresa juaj IP do të shkurtohet nga Google brenda vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtetet e tjera kontraktuese të Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Evropiane para se të transmetohet në SH.B.A. Adresa e plotë IP transmetohet vetëm në një server Google në SHBA dhe shkurtohet atje në raste të jashtëzakonshme. Në emër të operatorit të kësaj faqe në internet, Google do të përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes në internet, për të përpiluar raporte mbi aktivitetin e faqes në internet dhe për t'i ofruar operatorit të faqes në internet shërbime të tjera që lidhen me aktivitetin e faqes së internetit dhe përdorimin e internetit. Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi juaj si pjesë e Google Analytics nuk do të bashkohet me të dhëna të tjera të Google.

Shtojcë e shfletuesit

Ju mund të parandaloni që Google të mbledhë dhe përpunojë të dhënat tuaja duke shkarkuar dhe instaluar shtojcën e shfletuesit të disponueshëm nën lidhjen vijuese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Ju mund të gjeni më shumë informacion se si Google Analytics trajton të dhënat e përdoruesit në Politikën e Privatësisë së Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Përpunimi i porosisë

Ne kemi lidhur një kontratë të përpunimit të porosive me Google dhe zbatojmë plotësisht kërkesat strikte të autoriteteve gjermane të mbrojtjes së të dhënave kur përdorni Google Analytics.

Periudha e magazinimit

Të dhënat e ruajtura nga Google në nivelin e përdoruesit dhe ngjarjes që janë të lidhura me cookies, ID-të e përdoruesit (p.sh. ID e përdoruesit) ose ID-të e reklamave (p.sh. cookie DoubleClick, ID e reklamës Android) anonimizohen pas 14 muajsh ose fshihet. Ju mund të gjeni detaje për këtë nën lidhjen vijuese: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de