Dataskydd

1. Dataskydd en överblick

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med. Du hittar detaljerad information om ämnet dataskydd i vår dataskyddsdeklaration nedanför denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar deras kontaktuppgifter i avtrycket på denna webbplats.

Hur samlar vi in ​​dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du tillhandahåller dem till oss. Detta kan vara, för. Exempelvis uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Annan information registreras automatiskt eller med ditt samtycke när du besöker webbplatsen av våra IT-system. Detta är främst tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid på sidan visades). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter för?

En del av informationen samlas in för att säkerställa att webbplatsen är felfri. Annan data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka är dina rättigheter med avseende på dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst ta emot information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära korrigering eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan när som helst kontakta oss på adressen i det juridiska meddelandet om du har ytterligare frågor om dataskydd.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker den här webbplatsen kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs främst med så kallade analysprogram.

Du kan hitta detaljerad information om dessa analysprogram i följande dataskyddsdeklaration.

2. Hosting and Content Delivery Networks (CDN)

Extern värd

Denna webbplats är värd för en extern tjänsteleverantör (värd). De personuppgifter som registreras på denna webbplats lagras på värdens servrar. Detta kan främst involvera IP-adresser, kontaktförfrågningar, meta- och kommunikationsdata, kontraktsdata, kontaktuppgifter, namn, webbplatsåtkomst och annan information som genereras via en webbplats.

Hostern används i syfte att fullgöra avtalet med våra potentiella och befintliga kunder (Art. 6 Para. 1 lit. b GDPR) och i syfte att säker, snabb och effektiv tillhandahållande av vårt online-erbjudande av en professionell leverantör (Art. 6 Para. . 1 lit.f.f GDPR).

Vår värd kommer endast att behandla dina uppgifter i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla sina prestationsskyldigheter och följa våra instruktioner med avseende på dessa uppgifter.

Vi använder följande värd:

domainfactory GmbH
Oskar-Messter-Str. 33
85737 Ismaning
Tyskland

Avtal om avtal för orderhantering

För att säkerställa dataskyddskompatibel behandling har vi ingått ett orderhanteringsavtal med vår värd.

3. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter mycket seriöst. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsföreskrifterna och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras med. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder den för. Det förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi påpekar att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om det ansvariga organet

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

David Vielhuber
Baumannstrasse 23
94036 Passau

Telefon: +49 (0) 89 21 55 51 22
E-Mail: david@vielhuber.de

Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska personen som, ensam eller tillsammans med andra, beslutar om syften och medel för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Lagringsperiod

Såvida inte en specifik lagringsperiod anges i denna dataskyddsdeklaration förblir dina personuppgifter hos oss tills syftet med databehandlingen inte längre gäller. Om du gör en legitim begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas, såvida vi inte har andra lagligt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatte- eller kommersiella lagringsperioder); i det senare fallet sker strykningen efter att dessa skäl inte längre gäller.

Anmärkning om dataöverföring till USA

Vår webbplats innehåller verktyg från företag baserade i USA. När dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter vidarebefordras till respektive företags amerikanska servrar. Vi vill påpeka att USA inte är ett säkert tredjeland i den mening som avses i EU: s dataskyddslag. Amerikanska företag är skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som berörd person kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. hemliga tjänster) behandlar, utvärderar och lagrar dina data permanent på amerikanska servrar för övervakningssyfte. Vi har inget inflytande på dessa bearbetningsaktiviteter.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsåtgärder är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Lagligheten i databehandlingen som utförts före återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamlingen av uppgifter i speciella fall och mot direktannonsering (artikel 21 i GDPR)

Om databehandlingen sker på grundval av artikel 6 stycke 1 lit. E eller F GDPR, har du rätt att när som helst motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter av skäl som härrör från din specifika situation; detta gäller även profilering baserad på dessa bestämmelser. Den respektive rättsliga grund som behandlingen baseras på finns i denna dataskyddsdeklaration. Om du motsätter dig kommer vi inte längre att behandla dina berörda personuppgifter, såvida vi inte kan bevisa tvingande legitima skäl för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk ( Invändning enligt artikel 21 paragraf 1 GDPR).

Om dina personuppgifter behandlas för att driva direktreklam har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig för sådan reklam; detta gäller även profilering i den mån det är förknippat med sådan direktannonsering. Om du gör invändningar kommer dina personuppgifter inte längre att användas för direktmarknadsföringsändamål (invändning enligt artikel 21 (2) i GDPR).

Rätt att överklaga till den ansvariga tillsynsmyndigheten

I händelse av brott mot GDPR har de registrerade rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, deras arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att överklaga finns utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal som överlämnas till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig person kommer detta endast att göras om det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http: //" till "https: //" och med låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, radering och korrigering

Inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser har du rätt att få gratis information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om nödvändigt, rätt att korrigera eller radera dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på adressen i det juridiska meddelandet om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan när som helst kontakta oss på adressen i det juridiska meddelandet. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter - förutom lagring - endast användas med ditt samtycke eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl av viktigt allmänt intresse behandlas av Europeiska unionen eller en medlemsstat.

4. Datainsamling på denna webbplats

Småkakor

Våra internetsidor använder så kallade "cookies". Cookies är små textfiler och orsakar inte någon skada på din enhet. De lagras antingen tillfälligt under en session (session cookies) eller permanent (permanent cookies) på din enhet. Sessionscookies raderas automatiskt efter ditt besök. Permanenta kakor förblir lagrade på din terminalenhet tills du tar bort dem själv eller din webbläsare raderar dem automatiskt.

I vissa fall kan cookies från tredjepartsföretag också lagras på din enhet när du går in på vår webbplats (tredjepartscookies). Dessa gör det möjligt för oss eller dig att använda vissa tjänster från tredje part (t.ex. cookies för behandling av betaltjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte fungerar utan dem (t.ex. kundvagnens funktion eller visning av videor). Andra kakor används för att utvärdera användarnas beteende eller för att visa reklam.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen (nödvändiga cookies) eller för att tillhandahålla vissa funktioner du vill ha (funktionella cookies, t.ex. för kundvagnens funktion) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpubliken) på grundval av artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR, såvida inte en annan rättslig grund ges. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra kakor för tekniskt felfri och optimerad tillhandahållande av sina tjänster. Om samtycke till lagring av kakor har begärts lagras de berörda kakorna uteslutande på grundval av detta samtycke (art. 6 stycke 1 lit. en GDPR); samtycket kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

I den mån cookies används av tredjepartsföretag eller för analysändamål kommer vi att informera dig om detta separat inom ramen för denna dataskyddsdeklaration och vid behov be om ditt samtycke.

Serverloggfiler

Webbplatsleverantören samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. dessa är:

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Dessa uppgifter samlas in på grundval av artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av den tekniskt felfria presentationen och optimeringen av sin webbplats - serverloggfilerna måste registreras för detta.

5. Analysverktyg och reklam

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera beteendet hos webbplatsbesökare. Webbplatsoperatören tar emot olika användningsdata, såsom sidvisningar, vistelsens längd, använda operativsystem och användarens ursprung. Dessa data kan kombineras av Google i en profil som tilldelas respektive användare eller deras enhet.

Google Analytics använder tekniker som gör att användaren kan kännas igen för att analysera användarnas beteende (t.ex. cookies eller enhetsfingeravtryck). Den information som Google samlar in om användningen av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Detta analysverktyg används på grundval av artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och dess reklam. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av kakor), sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 stycke 1 lit. en GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer hittar du här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Inaktivera Google Analytics

IP-anonymisering

Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Som ett resultat kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU: s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Hela IP-adressen överförs endast till en Google-server i USA och förkortas där i undantagsfall. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse webbplatsoperatören med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics slås inte samman med annan Google-data.

Webbläsar-plugin

Du kan hindra Google från att samla in och bearbeta dina data genom att ladda ner och installera webbläsarinsticksprogrammet tillgängligt under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Du hittar mer information om hantering av användardata i Google Analytics i Googles dataskyddsdeklaration: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Orderhantering

Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med Google och implementerar fullständigt de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta krav när vi använder Google Analytics.

Lagringsperiod

Data som lagras av Google på användar- och evenemangsnivå som är länkade till cookies, användar-ID (t.ex. användar-ID) eller reklam-ID (t.ex. DoubleClick-cookies, Android-annonserings-ID) anonymiseras efter 14 månader eller raderas. Du hittar detaljer om detta under följande länk: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de