I-paradox yomsela

Esi sivakalisi silandelayo saziwa ngokuba yi-"drinks's paradox": "Kukho umntu kwindawo yentselo, ngoko ke ukuba uyasela, wonke umntu okwindawo yokusela uyasela." Ayinamsebenzi nokuba umntu omnye ukhuthaza abanye ukuba basele okanye kukho olunye ucango olungasemva, njengoko siza kubona okomzuzwana. Ngumzekelo omhle ovela kwimathematika yomyalelo wokuqala.


Siqala ngokuchaza ukuba wonke umntu okwindawo yokuthengisa utywala uyasela okanye umntu omnye okwindawo yokuthengisa utywala akaseli. Umahluko wemeko elandelayo ke ngoko ufanelekile:

  1. Wonke umntu uyasela. Emva koko ukuba umntu uyasela kwi-pub, wonke umntu okhoyo uyasela - kuba wonke umntu uyasela.
  2. Umntu omnye ubuncinane akaseli. Kuwo nawuphi na umntu ongaseliyo, kuyinyaniso ukuba ukuba uyasela, wonke umntu osezivenkileni uyasela - ekubeni umntu akaseli ( \(A \Rightarrow B\) isoloko iyinyani xa \(A\) ibubuxoki).

Ngokusesikweni, ithiyori inokwenziwa ngokusesikweni ngolu hlobo lulandelayo kuso nasiphi na isivisa \(D\) kunye neseti engenanto \(P\):

$$\exists x\in P.\ [D(x) \Rightarrow \forall y\in P.\ D(y)]$$

Emva