ភាពឆបគ្នានៃអ្នកផឹក

ប្រយោគខាងក្រោមត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "អ្នកផឹកស្រាស្រវឹង"៖ "មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងហាងស្រា ដូច្នេះប្រសិនបើគាត់ផឹក មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងហាងស្រាគឺផឹក" ។ វាមិនមានបញ្ហាទេថាតើមនុស្សម្នាក់នោះលើកទឹកចិត្តអ្នកផ្សេងឱ្យផឹក ឬមានទ្វារក្រោយផ្សេងទៀតដូចដែលយើងនឹងឃើញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេ។ វាគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយពីតក្កវិជ្ជាលំដាប់ទីមួយគណិតវិទ្យា។


យើង​ចាប់ផ្តើម​ដោយ​បញ្ជាក់​ថា គ្រប់​គ្នា​ក្នុង​ហាង​ផឹកស៊ី ឬ​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​មនុស្ស​ម្នាក់​ក្នុង​ហាង​ស្រា​មិន​ផឹក​ទេ។ ដូច្នេះ ការបែងចែកករណីខាងក្រោមគឺសមរម្យ:

  1. មនុស្សគ្រប់គ្នាផឹក។ បន្ទាប់មកប្រសិនបើនរណាម្នាក់កំពុងផឹកស្រានៅក្នុងហាងស្រា មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងហាងស្រាគឺផឹក - ដោយសារតែមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងផឹក។
  2. យ៉ាងហោចណាស់មនុស្សម្នាក់មិនផឹក។ សម្រាប់អ្នកមិនផឹក វាគឺជាការពិតដែលថាប្រសិនបើពួកគេផឹក មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងហាងផឹក - ដោយសារតែអ្នកនោះមិនផឹក ( \(A \Rightarrow B\) តែងតែជាការពិតនៅពេលដែល \(A\) មិនពិត) ។

ជា​ផ្លូវការ ទ្រឹស្តីបទ​អាច​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ជា​ផ្លូវការ​ដូច​ខាងក្រោម​សម្រាប់​ការព្យាករណ៍​ណាមួយ \(D\) និង​សំណុំ​មិន​ទទេ \(P\):

$$\exists x\in P.\ [D(x) \Rightarrow \forall y\in P.\ D(y)]$$

ថយក្រោយ