បញ្ហាអុកតូចៗ

បន្ថែមពីលើ បញ្ហានៃការ ជិះសេះ និង បញ្ហាព្រះមហាក្សត្រិយានី មានសំណួរគួរឱ្យរំភើបជាច្រើនទៀតនៅក្នុងពិភពអុក។ ខ្ញុំ បាននិយាយអំពី ការចង់ដឹងចង់ឃើញតូចៗពីរនៅក្នុង ធាតុប្លុក ពីមុន។ ប្រសិនបើអ្នកដោះស្រាយគណិតវិទ្យាជាមួយនឹងបញ្ហាអុកអ្នកនឹងរកឃើញយ៉ាងឆាប់រហ័សថាគណិតវិទ្យាផ្តល់នូវចម្លើយសាមញ្ញបំផុតនិងបំភ្លឺសម្រាប់សំណួរជាច្រើន។


ជាឧទាហរណ៍ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងដោះស្រាយបញ្ហាដូចតទៅនេះ: អ្នកក្រឡេកមើលក្តារអុកធម្មតានិងទទេដែលមានវាលចំនួន ៦៤ ហើយដាក់មហាក្សត្រីសនៅទីតាំងណាមួយ \((x,y)\) ។ តើព្រះមហាក្សត្រិយានីមានចលនាអ្វីខ្លះនៅពេលនេះ?

ដោយប្រើលក្ខណៈស៊ីមេទ្រីរបស់ក្តារយើងបំលែងរាល់ចំនុច \( (x,y) \in \{1,2,3,4,5,6,7,8\} \times \{1,2,3,4,5,6,7,8\} \) សមីការរបស់វា \( (x',y') \in \{1,2,3,4\} \times \{1,2,3,4\} \) ខាងឆ្វេងខាងឆ្វេង \( (x',y') \in \{1,2,3,4\} \times \{1,2,3,4\} \) ហើយជ្រើសរើសអប្បបរមា \(z\) កូអរដោនេទាំងពីរ។ ទីបំផុតយើងទទួលបាន \(7\) ផ្ដេក \(7\) បញ្ឈរនិង \( 7 + 2\cdot(z-1)\) លទ្ធភាពអង្កត់ទ្រូងដែលជាលទ្ធផលលទ្ធផលនេះ:

\[ f:\{1,2,3,4,5,6,7,8\} \times \{1,2,3,4,5,6,7,8\}, \\ f(x,y) = 2 \cdot \min(-|x-4,5|+4,5; -|y-4,5|+4,5)+19 \]

អ្នកអានដែលមានទំនោរអាចពង្រីកបញ្ហាបានយ៉ាងងាយស្រួលទៅនឹងក្តារអុកដែលមានទំហំ \(n^2\)

ថយក្រោយ