បន្ទាត់មួយសម្រាប់ភាពគ្មានទីបញ្ចប់នៃចំនួនបឋម

មានភ័ស្តុតាងជាច្រើនបញ្ជាក់ពីភាពមិនចេះរីងស្ងួតនៃចំនួន បឋម - ទ្រឹស្តីបទអរអរដិន ល្បីឈ្មោះពីសៀវភៅធាតុមិនត្រូវបានបាត់នៅក្នុងវគ្គទ្រឹស្តីចំនួនមូលដ្ឋានទេ។ នៅក្នុង គណិតវិទ្យាគណិតវិទ្យាអាមេរិកប្រចាំខែ (លេខ ១២២) ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ សាម Northshield បានបោះពុម្ពផ្សាយនូវភ័ស្តុតាងផ្ទុយដែលមិនឆើតឆាយជាងទម្រង់មួយជួរដែលខ្ញុំមិនចង់ដកពីអ្នក (ដោយមានយោបល់ខ្លីៗ) ។


$$0 < \prod_{p} \sin \underbrace{ \left( \frac{\pi}{p} \right) }_{ < \pi, \text{ da } p > 1 } = \prod_{p} \sin \left( \frac{\pi}{p} + 2 \pi \underbrace{ \frac{ \prod_{p'} p' }{p} }_{ \in \mathbb{N} } \right) = \prod_{p} \sin \left( \pi \underbrace{ \frac{ 1 + 2 \prod_{p'} p' }{p} }_{ \in \mathbb{N}, \text{ da } \left( 1 + 2 \prod_{p'} p' \right) \notin \mathbb{P} } \right) = 0$$

ថយក្រោយ