Zgjero kërkimin në WordPress

Nëse dëshironi të zgjeroni kërkimin vendas WordPress me, për shembull, meta fusha, këshillohet të hidhni një vështrim në filtrat e ndezur. Lidhja për postimet e kërkimit rekomandohet që faqosja të vazhdojë të funksionojë dhe përmirësimet e ardhshme të kërkimit të mos anulohen . Me ndihmën e funksioneve REGEXP dhe ExtractValue , kodi i mëposhtëm e shtrin këtë kërkim për të përfshirë postimet që përmbajnë një nga fjalët e kërkimit të futura në të gjitha fushat meta.


04dab4ed835deeafde5ce44275163864

Mbrapa