Mở rộng tìm kiếm WordPress

Nếu bạn muốn mở rộng tìm kiếm WordPress gốc, chẳng hạn như các trường meta, bạn nên xem xét các bộ lọc được kích hoạt. Nên dùng hook posts_search để phân trang tiếp tục hoạt động và các cải tiến trong tương lai trong tìm kiếm không bị hủy bỏ . Với sự trợ giúp của các hàm REGEXPExtractValue , đoạn mã sau mở rộng tìm kiếm này để bao gồm các bài đăng có chứa một trong các từ tìm kiếm được nhập vào tất cả các trường meta.


04dab4ed835deeafde5ce44275163864

Trở lại