ពង្រីកការស្វែងរកប្លក, រូបភាព

ប្រសិនបើអ្នកចង់ពង្រីកការស្វែងរកប្លក, រូបភាពដើមជាមួយឧទាហរណ៍វាលមេតាវាត្រូវបានគេណែនាំឱ្យពិនិត្យមើល តម្រងដែលបាន បាញ់។ ការដាក់ប្រកាស ស្វែងរក ត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដូច្នេះការ ឈប់សម្រាក នៅតែបន្តដំណើរការហើយការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងក្នុងការស្វែងរកនាពេលអនាគតមិន ត្រូវបានលុបចោល ទេ។ ដោយមាន ជំនួយពីមុខងារ REGEXP និង ExtractValue លេខកូដខាងក្រោមពង្រីកការស្វែងរកនេះដើម្បីរួមបញ្ចូលការប្រកាសដែលមានមួយនៃពាក្យស្វែងរកដែលបានបញ្ចូលនៅក្នុងវាលមេតាទាំងអស់។


04dab4ed835deeafde5ce44275163864

ថយក្រោយ