پارادوکسی برای روز پدر

امروز برای روز پدر ، دختری به پدرش تصویری می دهد که خودش نقاشی کرده است و پدرش آرزویش را داشت. دختر می گوید: "من تصویری را که آرزو کرده اید به شما می دهم و هدیه من تعجب آور خواهد بود". پدر جا خورده و درمورد حقیقت این گفته تأمل می کند.


عبارات "من تصویری را که می خواستی به تو می دهم" و "هدیه من تعجب آور خواهد بود" بدیهی است که هر دو در یک زمان درست نیستند. این تصویری را که پدر می خواست به او می دهد یا تصویری را که می خواهد به دست نمی آورد ، که این امر پیش بینی را برای او غیرممکن می کند. بنابراین دختر می تواند با خوشحالی تصویری را که آرزو دارد به پدرش تعجب کند.

بازگشت