Xác suất trên đồng hồ kim

Trong% thời gian trong ngày, cả ba kim của đồng hồ kim đều ở nửa bên phải của mặt số? Đầu tiên, hãy nhìn vào kim giờ, ở phía bên phải cứ sau 12 giờ trong 24 giờ (50%). Kể từ thời điểm này, kim phút sẽ ở bên tay phải trong 6/12 giờ (25%). Trong số 6 giờ này, kim giây ở bên phải 3 giờ (12,5%).


Giải thích trực quan này cũng dễ dàng chứng minh:

f087c22406fdf4ea6fb9b195551be358

Xác suất không chỉ có giá trị cho nửa bên phải của mặt đồng hồ mà còn cho bất kỳ nửa nào.

Trở lại