احتمالات روی ساعت آنالوگ

در هر درصد از ساعتهای روز ، هر سه عقربه ساعت آنالوگ در نیمه سمت راست صفحه قرار دارد؟ ابتدا ساعت عقربه ای را در نظر بگیرید که هر 12 ساعت از 24 ساعت در سمت راست قرار دارد (50٪). از این زمان ، دقیقه در 6 از 12 ساعت (25٪) در سمت راست قرار می گیرد. از این 6 ساعت ، دست دوم 3 ساعت را در سمت راست می گذراند (12.5٪).


اثبات این توضیح بصری نیز آسان است:

f087c22406fdf4ea6fb9b195551be358

این احتمال نه تنها در نیمه راست صفحه ساعت بلکه در هر نیمه ساعت نیز اعمال می شود.

بازگشت