Chỉnh sửa trình kích hoạt MySQL

Thật không may, MySQL không cung cấp chức năng ALTER TRIGGER. Để chỉnh sửa trình kích hoạt hiện có, trước tiên bạn phải xóa nó và sau đó tạo lại nó. Câu lệnh CREATE TRIGGER có thể được đọc gián tiếp thông qua information_schema . Điều này cho phép chúng tôi thay đổi trình kích hoạt qua đường vòng. Để thực hiện việc này, bạn thực hiện các thay đổi trong kết quả của lệnh SELECT sau (thay đổi trước cơ sở dữ liệu và tên trình kích hoạt) và thực hiện truy vấn.


734f80792453bf24a6d7b04f78949529

Trở lại