កែសម្រួលកូដកម្មវិធី MySQL

ជាអកុសល MySQL មិនផ្តល់មុខងារ ALTER TRIGGER ទេ។ ដើម្បីកែសម្រួលគន្លឹះដែលមានស្រាប់ដំបូងអ្នកត្រូវតែលុបវាចោលហើយបន្ទាប់មកបង្កើតវាឡើងវិញ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ CREATE TRIGGER អាចត្រូវបានអានដោយប្រយោលតាមរយៈ ព័ត៌មាន_schema ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងផ្លាស់ប្តូរគន្លឹះតាមរយៈផ្លូវវាង។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះអ្នកធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលនៃពាក្យបញ្ជា SELECT ខាងក្រោម (ផ្លាស់ប្តូរមូលដ្ឋានទិន្នន័យនិងឈ្មោះកេះមុន) និងប្រតិបត្តិសំណួរ។


734f80792453bf24a6d7b04f78949529

ថយក្រោយ