ماجراهای تغییر در VanillaJS

VanillaJS از زمان ES6 تقریباً در همه زمینه ها با jQuery کهنه کار هم تراز بوده و اکنون بسیار برتر است. بنابراین مهاجرت تدریجی کد قدیمی به دور از jQuery نتیجه خوبی دارد. با این حال ، هنگام تحریک دستی وقایع تغییر باید مراقب باشید. به عنوان مثال ، document.addEventListener در jQuery.change () راه اندازی نمی کند . مروری زیر ویژگی های خاص را خلاصه می کند.


d35c23821164cbe64a509d94ce0df8be

بازگشت