ព្រឹត្តិការណ៍ផ្លាស់ប្តូរកេះនៅក្នុងវ៉ានីឡាជេអេស

VanillaJS ធ្លាប់បាន ស្មើជាមួយ ជើងចាស់ jQuery ក្នុងតំបន់តាំងពីស្ទើរតែទាំងអស់ ES6 ហើយឥឡូវនេះគឺល្អជាងឆ្ងាយ។ ដូច្នេះវាចំណាយដើម្បីផ្លាស់ប្តូរលេខកូដកេរ្តិ៍ដំណែលបន្តិចម្តង ៗ ពីជីឃ្យូរី។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលកេះព្រឹត្តិការណ៍ផ្លាស់ប្តូរដោយដៃ។ ឧទាហរណ៍ document.addEventListener មិន កេះ លើ jQuery.change () ។ ទិដ្ឋភាពទូទៅខាងក្រោមសង្ខេបពីចំណុចពិសេស។


d35c23821164cbe64a509d94ce0df8be

ថយក្រោយ