Danh mục WordPress: Chế độ xem cây / Kế thừa

Nếu bạn làm việc với các danh mục phân cấp (phân loại) trong WordPress, bạn sẽ nhận thấy rằng, một mặt, việc hiển thị các danh mục được kiểm tra trong phần phụ trợ là khó hiểu và mặt khác, các bài đăng không tự động kết thúc trong danh mục mẹ nếu chúng được đặt trong danh mục con. Cả hai đều có thể được làm thẳng chỉ với một vài dòng mã bằng cách sử dụng hệ thống hook mạnh mẽ (dưới dạng một hành động và một bộ lọc).


85b430a0acae9cf5c958

Danh mục WordPress: Kế thừa Chế độ xem dạng cây Hiển thị không có lựa chọn danh mục (tiêu chuẩn WordPress)

Danh mục WordPress: Kế thừa Chế độ xem dạng cây Bản trình bày theo lựa chọn danh mục (tiêu chuẩn WordPress)

Danh mục WordPress: Kế thừa Chế độ xem dạng cây Sau khi mã đã được điều chỉnh, danh mục chính (nhà sản xuất) được đặt và hiển thị dạng cây được giữ lại

Trở lại