دسته های وردپرس: نمای درخت / وراثت

اگر در وردپرس با دسته بندی های سلسله مراتبی (طبقه بندی ها) کار می کنید ، متوجه خواهید شد که ، از یک طرف ، نمایش دسته های علامت گذاری شده در قسمت باطنی گیج کننده است و از طرف دیگر ، پست ها اگر در گروه کودک قرار بگیرند ، به طور خودکار در گروه والدین قرار نمی گیرند. با استفاده از سیستم قدرتمند قلاب (به شکل یک عمل و یک فیلتر) می توان هر دو را فقط با چند خط کد درست کرد.


85b430a0acae9cf5c958

بازگشت