Mẹo nhanh: PHP clerstatcache

Tìm sai lầm:

72aaa2dbd201d49fc2ee429ebf68f15b


PHP lưu trữ các giá trị trả về từ stat () và do đó, ví dụ, kết quả của filesize () . Nhiều lệnh gọi đến cùng một tệp luôn trả về giá trị của lệnh gọi đầu tiên, do đó, trong trường hợp của chúng ta, chỉ ba chữ cái đầu tiên được đọc ra.

Để thay đổi hành vi này, bạn nên luôn thực thi hàm clerstatcache () sau mỗi fclose () (hoặc file_put_contents () ) để xóa bộ nhớ cache này:

72aaa2dbd201d49fc2ee429ebf68f15b

Trở lại