គន្លឺះរហ័សៈ PHP clearstatcache

រកកំហុស:

72aaa2dbd201d49fc2ee429ebf68f15b


PHP លាក់តម្លៃត្រឡប់ពី stat () ហើយដូច្នេះឧទាហរណ៍លទ្ធផលនៃ fileize () ។ ការហៅច្រើនដងទៅឯកសារតែមួយតែងតែប្រគល់តម្លៃនៃការហៅលើកដំបូងដូច្នេះក្នុងករណីរបស់យើងមានតែអក្សរបីដំបូងប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអាន។

ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយានេះវាត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រតិបត្តិមុខងារ clearstatcache () ជានិច្ច បន្ទាប់ពីរាល់ fclose () (ឬ file_put_contents () ) ដែលលុបឃ្លាំងសម្ងាត់នេះ:

72aaa2dbd201d49fc2ee429ebf68f15b

ថយក្រោយ