نکته سریع: clearstatcache PHP

اشتباه را پیدا کنید:

72aaa2dbd201d49fc2ee429ebf68f15b


PHP مقادیر برگشتی را از stat () ذخیره می کند و بنابراین ، به عنوان مثال ، نتیجه sizeize () . چندین تماس به یک پرونده همیشه مقدار تماس اول را برمی گرداند ، به طوری که در مورد ما فقط سه حرف اول خوانده می شود.

به منظور تغییر این رفتار ، معمولاً توصیه می شود که بعد از هر fclose () (یا file_put_contents () ) ، تابع clearstatcache () را اجرا کنید ، که این حافظه پنهان را پاک می کند.:

72aaa2dbd201d49fc2ee429ebf68f15b

بازگشت