Truy vấn mật khẩu kép với SSL

Chòm sao sau đây luôn có một tác dụng phụ khó chịu: Nếu bạn bảo vệ trang web của mình bằng htaccess / htpasswd và đồng thời buộc kết nối SSL, bạn luôn cần nhập cùng một mật khẩu hai lần (một lần cho http và một lần nữa sau khi nhập thành công cho https). Với sự trợ giúp của các phần cấu hình được giới thiệu trong Apache 2.4, vấn đề có thể được quản lý dễ dàng.


# SSL erzwingen
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

# Authentifizierung (nur bei verschlüsselten Verbindungen)
<If "%{HTTPS} == 'on'">
AuthUserFile /path/to/.htpasswd
AuthName "Interner Bereich"
AuthType Basic
require valid-user
</If>
Trở lại