جستجوی رمز عبور دوبار با SSL

صورت فلکی زیر همیشه یک عارضه جانبی ناخوشایند دارد: اگر از سایت خود با htaccess / htpasswd محافظت می کنید و در عین حال اتصال SSL را مجبور می کنید ، همیشه باید رمز ورود یکسانی را دو بار وارد کنید (یک بار برای http و دوباره بعد از ورود موفقیت آمیز برای https). با کمک بخشهای پیکربندی ارائه شده در Apache 2.4 ، به راحتی می توان این مشکل را حل کرد.


# SSL erzwingen
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

# Authentifizierung (nur bei verschlüsselten Verbindungen)
<If "%{HTTPS} == 'on'">
AuthUserFile /path/to/.htpasswd
AuthName "Interner Bereich"
AuthType Basic
require valid-user
</If>
بازگشت