IIS 7.5 PHP FastCGI hết thời gian chờ

Nếu bạn tích hợp PHP qua FastCGI trên IIS 7.5, mỗi tập lệnh sẽ bị hủy sau 600 giây (tức là 10 phút) theo mặc định. Thay đổi biến nổi tiếng "max_execution_time" trong php.ini không ảnh hưởng đến điều này, bạn (cũng) phải điều chỉnh cài đặt FastCGI. IIS cung cấp một giao diện thuận tiện để quản lý các biến có liên quan.


Để thực hiện việc này, hãy mở trình quản lý Dịch vụ Thông tin Internet (IIS), nhấp vào máy chủ liên quan và sau đó nhấp vào cài đặt FastCGI:

IIS 7.5 PHP FastCGI hết thời gian chờ

Sau khi nhấp đúp vào php-cgi.exe, bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn liên quan "Thời gian chờ hoạt động" và "Thời gian chờ yêu cầu" trong "Mô hình quy trình":

IIS 7.5 PHP FastCGI hết thời gian chờ

Hai giá trị này hiện có thể được tăng lên 7200 mỗi giá trị để kéo dài thời gian chờ lên 2 giờ.

Trở lại