Ổ đĩa mạng với tư cách quản trị viên

Nếu bạn bao gồm ổ đĩa mạng trong Windows Explorer, điều này không áp dụng cho toàn hệ thống mà chỉ áp dụng cho tài khoản người dùng hiện tại. Điều này có nghĩa là bạn không thể truy cập ổ đĩa mạng này trong một ứng dụng chạy với quyền quản trị viên. Bạn có thể thay đổi điều đó một cách dễ dàng: Tạo một DWORD mới (32 bit) có tên là EnableLinkedConnections với giá trị 1 trong sổ đăng ký trong HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ System và khởi động lại. Ổ đĩa mạng tích hợp sau đó có thể nhìn thấy ở mọi nơi.


Trở lại