Phần mềm mua sắm: tự động hủy kích hoạt các biến thể

Trong Shopware , toàn bộ bài viết sẽ bị hủy kích hoạt đối với đơn đặt hàng thực nếu tất cả các biến thể có mức tồn kho nhỏ hơn hoặc bằng 0. Để thực hiện điều này trên cơ sở biến thể, tôi đã lập trình một plugin nhỏ, có Bootstrap.php mà tôi cung cấp bên dưới.


8f3757318524b4883325

Bạn cũng có thể tìm thấy plugin miễn phí trong Cửa hàng cộng đồng: Tự động hủy kích hoạt các biến thể .

Trở lại