ហាងលក់ទំនិញ: ធ្វើឱ្យវ៉ារ្យ៉ង់អសកម្មដោយស្វ័យប្រវត្តិ

នៅក្នុង Shopware អត្ថបទទាំងមូលត្រូវបានធ្វើឱ្យអសកម្មសម្រាប់ការបញ្ជាទិញពិតប្រាកដប្រសិនបើវ៉ារ្យ៉ង់ទាំងអស់មានកម្រិតស្តុកតិចជាងឬស្មើ 0 ។ ដើម្បីអនុវត្តវាដោយផ្អែកលើបំរែបំរួលខ្ញុំបានដាក់កម្មវិធីជំនួយតូចមួយដែល Bootstrap.php ខ្ញុំផ្តល់ជូនខាងក្រោម។


8f3757318524b4883325

កម្មវិធីជំនួយក៏អាចត្រូវបានរកឃើញដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងហាងសហគមន៍: បំលែងវ៉ារ្យ៉ង់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ថយក្រោយ