இருப்பதற்கு PHP / JS இல் மாறிகள் சரிபார்க்கவும்

தினசரி அடிப்படையில் PHP மற்றும் ஜாவாஸ்கிரிப்ட்டில் மாறிகளுடன் பணிபுரியும் போது, ​​ஒரு மாறி காலியாக இருக்கிறதா என்ற வினவலில் ஒருவர் அடிக்கடி வருவார். சரிபார்க்கும் நோக்கங்களுக்காக சொந்த செயல்பாடுகளையும் அவற்றின் வேறுபாடுகளையும் அறிந்து கொள்வது பயனுள்ளது. எரிச்சலூட்டும் விதமாக, ஒரு மாறி இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை உள்ளுணர்வாக சரிபார்க்க எளிதான வழி இல்லை. இதன் பொருள் என்ன என்பதை கீழே உள்ள மேட்ரிக்ஸ் தெளிவுபடுத்துகிறது. இருப்பினும், நீங்கள் விரும்புவதை சிறிய உதவி செயல்பாடுகளுடன் மறுசீரமைக்க முடியும்.


PHP

  === null == null is_null isset empty if/else ternary count > 0 == '' === '' @__x
$a true true true false true false false false true false false
null true true true false true false false false true false false
[] false true false true true false false false false false false
0 false true false true true false false true true false true
1 false false false true false true true true false false true
-1 false false false true false true true true false false true
'' false true false true true false false true true true false
' ' false false false true false true true true false false false
str false false false true false true true true false false true
[0,1] false false false true false true true true false false true
[0] false false false true false true true true false false true
new stdClass() false false false true false true true true false false false

__X இன் செயல்படுத்தல்:

740550c6b3d2b9ae03e4d220eb08e6e3

முன்னர் வரையறுக்கப்படாத மாறிகளை சரிபார்க்கும் பொருட்டு, __x உதவி செயல்பாடு பிழை கட்டுப்பாட்டு ஆபரேட்டர் with உடன் அழைக்கப்படுகிறது, இது பொதுவாக பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.

ஜாவாஸ்கிரிப்ட்

  === null == null typeof input === 'undefined' if/else ternary length > 0 == '' === '' __x
$a false true true false false type error false false false
null true true false false false type error false false false
[] false false false true true false true false false
0 false false false false false false true false true
1 false false false true true false false false true
-1 false false false true true false false false true
'' false false false false false false true true false
' ' false false false true true true false false false
str false false false true true true false false true
[0,1] false false false true true true false false true
[0] false false false true true true false false true
new Object() false false false true true false false false false

__X இன் செயல்படுத்தல்:

740550c6b3d2b9ae03e4d220eb08e6e3

மீண்டும்