ពិនិត្យអថេរនៅក្នុង PHP / JS សម្រាប់អត្ថិភាព

នៅពេលធ្វើការជាមួយអថេរនៅក្នុង PHP និង JavaScript ជារៀងរាល់ថ្ងៃគេតែងតែសួរសំណួរថាតើអថេរគឺទទេ។ វាពិតជាមានប្រយោជន៍ក្នុងការដឹងពីមុខងារដើមនិងភាពខុសគ្នារបស់ពួកគេសម្រាប់គោលបំណងត្រួតពិនិត្យ។ គួរឱ្យធុញទ្រាន់មិនមានវិធីងាយស្រួលក្នុងការត្រួតពិនិត្យវិចារណញាណថាតើអថេរមានវត្តមានឬអត់។ ម៉ាទ្រីសខាងក្រោមបញ្ជាក់ពីអត្ថន័យនៃរឿងនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលអ្នកចង់បានអាចត្រូវបានកែលម្អឡើងវិញដោយប្រើមុខងារជំនួយខ្នាតតូច។


PHP

  === null == null is_null isset empty if/else ternary count > 0 == '' === '' @__x
$a true true true false true false false false true false false
null true true true false true false false false true false false
[] false true false true true false false false false false false
0 false true false true true false false true true false true
1 false false false true false true true true false false true
-1 false false false true false true true true false false true
'' false true false true true false false true true true false
' ' false false false true false true true true false false false
str false false false true false true true true false false true
[0,1] false false false true false true true true false false true
[0] false false false true false true true true false false true
new stdClass() false false false true false true true true false false false

ការអនុវត្ត __x:

740550c6b3d2b9ae03e4d220eb08e6e3

មុខងារជំនួយ __x ត្រូវបានហៅជាមួយ ប្រតិបត្តិករត្រួតពិនិត្យកំហុស @ ដែលជាទូទៅមិនត្រូវបានណែនាំដើម្បីអាចពិនិត្យមើលអថេរដែលមិនបានកំណត់ពីមុនផងដែរ។

JavaScript

  === null == null typeof input === 'undefined' if/else ternary length > 0 == '' === '' __x
$a false true true false false type error false false false
null true true false false false type error false false false
[] false false false true true false true false false
0 false false false false false false true false true
1 false false false true true false false false true
-1 false false false true true false false false true
'' false false false false false false true true false
' ' false false false true true true false false false
str false false false true true true false false true
[0,1] false false false true true true false false true
[0] false false false true true true false false true
new Object() false false false true true false false false false

ការអនុវត្ត __x:

740550c6b3d2b9ae03e4d220eb08e6e3

ថយក្រោយ