PHP / JSдеги өзгөрмөлөрдүн бар экендигин текшерип алыңыз

Күн сайын PHP жана JavaScriptтеги өзгөрмөлөр менен иштөөдө өзгөрмө бошпу деген суроо көп кездешет. Текшерүү максатында жергиликтүү функцияларды жана алардын айырмачылыктарын билүү керек. Жадатма нерсе, өзгөрмө бар же жок экендигин интуитивдүү текшерүүнүн оңой жолу жок. Төмөндөгү матрица муну менен эмнени билдирерин тактайт. Бирок, сиз каалаган нерсени кичинекей жардамчы функциялары менен толуктоого болот.


PHP

  === null == null is_null isset empty if/else ternary count > 0 == '' === '' @__x
$a true true true false true false false false true false false
null true true true false true false false false true false false
[] false true false true true false false false false false false
0 false true false true true false false true true false true
1 false false false true false true true true false false true
-1 false false false true false true true true false false true
'' false true false true true false false true true true false
' ' false false false true false true true true false false false
str false false false true false true true true false false true
[0,1] false false false true false true true true false false true
[0] false false false true false true true true false false true
new stdClass() false false false true false true true true false false false

__X жүзөгө ашыруу:

740550c6b3d2b9ae03e4d220eb08e6e3

Буга чейин аныкталбаган өзгөрмөлөрдү текшерүү үчүн, жардамчы функциясы __x каталарды жөндөөчү @ оператору менен чакырылат, бул адатта сунушталбайт.

JavaScript

  === null == null typeof input === 'undefined' if/else ternary length > 0 == '' === '' __x
$a false true true false false type error false false false
null true true false false false type error false false false
[] false false false true true false true false false
0 false false false false false false true false true
1 false false false true true false false false true
-1 false false false true true false false false true
'' false false false false false false true true false
' ' false false false true true true false false false
str false false false true true true false false true
[0,1] false false false true true true false false true
[0] false false false true true true false false true
new Object() false false false true true false false false false

__X жүзөгө ашыруу:

740550c6b3d2b9ae03e4d220eb08e6e3

Артка