Mẹo nhanh cho Windows Explorer

Nếu bạn muốn mở nhanh dấu nhắc lệnh trong một thư mục trong Windows Explorer, hãy nhấp (cao hơn một cấp) bằng nút chuột phải và giữ phím Shift trên thư mục rồi chọn "Mở dấu nhắc lệnh tại đây" từ trình đơn ngữ cảnh. Tôi vừa tìm ra một phương pháp khác nhanh hơn khi bạn đang ở trong thư mục: Tại đây bạn nhấp vào đường dẫn thư mục hiện tại, gõ "cmd" và xác nhận bằng Enter.


Trở lại