Mẹo nhanh: Google Trang tính và Lịch tuần

Khi xuất các tuần lịch vào một ngày cụ thể, bạn phải cẩn thận trong Google Trang tính (giống như trong Microsoft Excel). Hàm = CALENDAR WEEK (TODAY ()) tính toán theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ, trong đó ngày đầu tiên của năm luôn được gán cho tuần 1 dương lịch. Ở Đức, điều này được định nghĩa theo cách khác: Ở đây, tuần đầu tiên theo lịch là tuần mà từ đó có ít nhất 4 ngày bước sang năm mới. Trong Google Trang tính, bạn có thể giải quyết vấn đề (trong số các lựa chọn thay thế thú vị khác như = SHORTEN ((TODAY () - DATE (YEAR (TODAY () - REST (TODAY () - 2; 7) +3); 1; REST (TODAY ( ) -2; 7) -9)) / 7) và sửa đổi = LỊCH TUẦN (TODAY (); 21) ) dễ dàng với hàm được thiết kế đặc biệt = ISOWEEKNUM (TODAY ()) .


Trở lại