نکته سریع: کاربرگ‌نگار Google و هفته‌های تقویم

هنگام خروج از هفته های تقویم در یک تاریخ خاص ، باید در Google Sheets دقت کنید (دقیقاً مانند Microsoft Excel). تابع = CALENDAR WEEK (TODAY ()) با استفاده از استاندارد آمریكا محاسبه می شود ، كه برای آن روز اول سال همیشه به تقویم هفته 1 اختصاص می یابد. در آلمان این طور متفاوت تعریف می شود : در اینجا اولین هفته تقویمی هفته ای است که حداقل 4 روز از آن در سال جدید قرار می گیرد. در Google Sheets می توانید مشکل را حل کنید (از جمله ، گزینه های جالب مانند = SHORTEN ((TODAY () - DATE (YEAR (TODAY () - REST (TODAY () - 2؛ 7) +3)؛ 1؛ REST (TODAY (امروز) ) -2 ؛ 7) -9)) / 7) و اصلاح شده = هفته تقویم (امروز () ؛ 21) ) به راحتی با عملکرد ویژه طراحی شده = ISOWEEKNUM (امروز ()) .


بازگشت