Lỗi trong mảng kết hợp trong PHP <7.2

Trong PHP <7.2, bạn có thể tạo các mảng không còn có thể được truy cập đúng cách:

91367d1c4636fd753b381406024e303c

Bạn có thể làm một số điều với nó.


91367d1c4636fd753b381406024e303c

Căn nguyên của tất cả điều ác nằm trong lỗi # 61655 . Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể biến mảng bị botched trở lại thành một đối tượng và truyền nó theo một cách khác:

91367d1c4636fd753b381406024e303c

Hoặc bạn có thể làm mà không có chuỗi số làm khóa - PHP vẫn sử dụng mọi chuỗi số dưới dạng khóa của mảng kết hợp dưới dạng số nguyên.

Trở lại