កំហុសក្នុងអារេរួមបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធី PHP <៧.២

ក្នុង PHP <៧.២ អ្នកអាចបង្កើតអារេដែលមិនអាចចូលដំណើរការបានតទៅទៀត:

91367d1c4636fd753b381406024e303c

អ្នកអាចធ្វើអ្វីខ្លះជាមួយវា។


91367d1c4636fd753b381406024e303c

ឬសគល់នៃអំពើអាក្រក់ទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងកំហុស # ៦១៦៥៥ ។ ក្នុងនាមជាដំណោះស្រាយអ្នកអាចបង្វែរអារេដែលមានរាងកោងត្រឡប់ទៅជាវត្ថុហើយបោះវាតាមរបៀបផ្សេង:

91367d1c4636fd753b381406024e303c

ឬអ្នកអាចធ្វើបានដោយគ្មានខ្សែលេខជាកូនសោរ - PHP ដាក់ខ្សែអក្សរជាលេខទាំងអស់ជាកូនសោនៃអារេរួមបញ្ចូលជាលេខគត់។

ថយក្រោយ