اشکال در آرایه های انجمنی در PHP <7.2

در PHP <7.2 می توانید آرایه هایی ایجاد کنید که دیگر نمی توان به درستی به آنها دسترسی داشت:

91367d1c4636fd753b381406024e303c

بعضی کارها را می توانید با آن انجام دهید.


91367d1c4636fd753b381406024e303c

ریشه همه شر در اشکال شماره 61655 است . به عنوان یک راه حل ، می توانید آرایه بسته بندی شده را دوباره به یک جسم تبدیل کرده و آن را به روشی دیگر ریخته کنید:

91367d1c4636fd753b381406024e303c

یا می توانید بدون رشته های عددی به عنوان کلید انجام دهید - PHP هر رشته عددی را به عنوان کلید آرایه انجمنی به عنوان یک عدد صحیح در نظر می گیرد.

بازگشت