PostgreSQL'de sütunları değiştir

SQL tablo sütunlarının değiştirilmesi, MySQL ile standart repertuarın bir parçasıdır - bu (henüz) PostgreSQL tarafından desteklenmemektedir. Resmi wiki soruna kendi makalesini ayırsa da, görüşleri, indeksleri ve tetikleyicileri de destekleyen herhangi bir pratik çözüm göstermez. Aşağıdaki sınıf bu işi (hem MySQL hem de PostgreSQL için) ya komut satırında - veya alternatif olarak doğrudan Laravel 5'te yapar.


<?php
namespace App\Helpers;
class ColumnChanger
{

	public static $quotes;

	public static $path;

	public static function swap($table, $col1, $col2)
	{

		// initialize

		self::$quotes = self::getQuotes();
		self::$path = self::getPath();

		// export

		$content = self::exportDB();

		// swap

		$content = self::swapNow($table, $col1, $col2, $content);

		// import

		self::importDB($content);
	}

	public static function getQuotes()
	{
		if (getenv("DB_CONNECTION") == "pgsql")
		{
			return "";
		}

		if (getenv("DB_CONNECTION") == "mysql")
		{
			return "`";
		}
	}

	public static function getPath()
	{
		if (getenv("DB_CONNECTION") == "pgsql")
		{
			$sql = new \PDO('pgsql:host=' . getenv('DB_HOST') . ';port=' . getenv('DB_PORT') . ';dbname=' . getenv('DB_DATABASE') , getenv('DB_USERNAME') , getenv('DB_PASSWORD'));
			$stmt = $sql->prepare("SHOW data_directory");
			$stmt->execute();
			$path = str_replace("data", "bin", $stmt->fetchObject()->data_directory) . "/";
		}

		if (getenv("DB_CONNECTION") == "mysql")
		{
			$sql = new \PDO('mysql:host=' . getenv('DB_HOST') . ';port=' . getenv('DB_PORT') . ';dbname=' . getenv('DB_DATABASE') , getenv('DB_USERNAME') , getenv('DB_PASSWORD'));
			$stmt = $sql->prepare("SHOW VARIABLES LIKE 'basedir'");
			$stmt->execute();
			$path = $stmt->fetchObject()->Value . "bin/";
		}

		return $path;
	}

	public static function exportDB()
	{
		if (getenv("DB_CONNECTION") == "pgsql")
		{
			putenv("PGPASSWORD=" . getenv('DB_PASSWORD'));
			exec('"' . self::$path . 'pg_dump" --clean --inserts -h ' . getenv('DB_HOST') . ' -p ' . getenv('DB_PORT') . ' -U ' . getenv('DB_USERNAME') . ' ' . getenv('DB_DATABASE') . ' > db.sql');
		}

		if (getenv("DB_CONNECTION") == "mysql")
		{
			exec('"' . self::$path . 'mysqldump" -h ' . getenv('DB_HOST') . ' --port ' . getenv('DB_PORT') . ' -u ' . getenv('DB_USERNAME') . ' -p"' . getenv('DB_PASSWORD') . '" ' . getenv('DB_DATABASE') . ' > db.sql');
		}

		return file_get_contents("db.sql");
	}

	public static function importDB($content)
	{
		file_put_contents("db.sql", $content);
		if (getenv("DB_CONNECTION") == "pgsql")
		{
			putenv("PGPASSWORD=" . getenv('DB_PASSWORD'));
			exec('"' . self::$path . 'psql" -h ' . getenv('DB_HOST') . ' -p ' . getenv('DB_PORT') . ' -U ' . getenv('DB_USERNAME') . ' -d ' . getenv('DB_DATABASE') . ' -1 -f db.sql');
		}

		if (getenv("DB_CONNECTION") == "mysql")
		{
			exec('"' . self::$path . 'mysql" -h ' . getenv('DB_HOST') . ' --port ' . getenv('DB_PORT') . ' -u ' . getenv('DB_USERNAME') . ' -p"' . getenv('DB_PASSWORD') . '" ' . getenv('DB_DATABASE') . ' --default-character-set=utf8 < db.sql');
		}

		unlink("db.sql");
	}

	public static function getPositions($haystack, $needle)
	{
		$positions = [];
		$lastPos = 0;
		while (($lastPos = strpos($haystack, $needle, $lastPos)) !== false)
		{
			$positions[] = $lastPos;
			$lastPos = $lastPos + strlen($needle);
		}

		return $positions;
	}

	public static function getEnd($content, $begin)
	{
		$end = $begin;
		$outside = true;
		while ($outside !== true || $content[$end] != ";")
		{
			if ($content[$end] == "'")
			{
				if ($end === 0 || $content[$end - 1] != "\\")
				{
					$outside = !$outside;
				}
			}

			$end++;
		}

		return ++$end;
	}

	public static function splitString($string)
	{
		return preg_split('/(?<!^)(?!$)/u', $string);
	}

	public static function getColumns($query)
	{
		$i = 0;
		$outside = true;
		$query = self::splitString($query);
		foreach($query as $i => $char)
		{
			if ($query[$i] == "'")
			{
				if ($i === 0 || $query[$i - 1] != "\\")
				{
					$outside = !$outside;
				}
			}

			if ($outside === true && $query[$i] == ",")
			{
				$query[$i] = "♥";
			}

			$i++;
		}

		$query = implode("", $query);
		$cols = explode("♥", $query);
		return $cols;
	}

	public static function swapNow($table, $col1, $col2, $content)
	{

		// loop through relevant statements

		foreach(["CREATE TABLE " . self::$quotes . $table . self::$quotes, "INSERT INTO " . self::$quotes . $table . self::$quotes] as $skey => $statement)
		{
			$positions = self::getPositions($content, $statement);
			foreach($positions as $position)
			{
				$begin = $position;
				$end = self::getEnd($content, $begin);
				$query_all = substr($content, $begin, $end - $begin);
				$query_inside = substr($query_all, strpos($query_all, "(") + 1, strrpos($query_all, ")") - strpos($query_all, "(") - 1);

				// get columns

				$cols = self::getColumns($query_inside);

				// get relevant column indexes

				if ($skey == 0)
				{
					$col1pos = 0;
					$col2pos = 0;
					foreach($cols as $pos => $col)
					{
						$col = trim($col);
						if (strpos($col, self::$quotes . $col1 . self::$quotes) === 0)
						{
							$col1pos = $pos;
						}

						if (strpos($col, self::$quotes . $col2 . self::$quotes) === 0)
						{
							$col2pos = $pos;
						}
					}
				}

				// swap columns

				$tmp = $cols[$col1pos];
				$cols[$col1pos] = $cols[$col2pos];
				$cols[$col2pos] = $tmp;
				$query_inside_new = implode(",", $cols);

				// insert query into content

				$query_all_new = str_replace($query_inside, $query_inside_new, $query_all);
				$content = str_replace($query_all, $query_all_new, $content);
			}
		}

		return $content;
	}
}

// usage from the command line

if (isset($argv) && is_array($argv))
{
	$args = [];
	foreach($argv as $key => $arg)
	{
		switch ($arg)
		{
		case "-e":
			$args["engine"] = $argv[$key + 1];
			break;

		case "-h":
			$args["hostname"] = $argv[$key + 1];
			break;

		case "-P":
			$args["port"] = $argv[$key + 1];
			break;

		case "-u":
			$args["username"] = $argv[$key + 1];
			break;

		case "-p":
			$args["password"] = $argv[$key + 1];
			break;

		case "-d":
			$args["database"] = $argv[$key + 1];
			break;

		case "-t":
			$args["table"] = $argv[$key + 1];
			break;
		}
	}

	// set default values

	if (!isset($args["hostname"]))
	{
		$args["hostname"] = "127.0.0.1";
	}

	if (!isset($args["port"]) && isset($args["engine"]) && $args["engine"] == "mysql")
	{
		$args["port"] = "3306";
	}

	if (!isset($args["port"]) && isset($args["engine"]) && $args["engine"] == "pgsql")
	{
		$args["port"] = "5432";
	}

	foreach($args as $option => $arg)
	{
		if (!isset($arg))
		{
			die('missing option ' . $option);
		}
	}

	if (count($argv) < 2)
	{
		die('error');
	}

	$args["col1"] = $argv[count($argv) - 2];
	$args["col2"] = $argv[count($argv) - 1];
	putenv("DB_CONNECTION=" . $args["engine"]);
	putenv("DB_HOST=" . $args["hostname"]);
	putenv("DB_PORT=" . $args["port"]);
	putenv("DB_DATABASE=" . $args["database"]);
	putenv("DB_USERNAME=" . $args["username"]);
	putenv("DB_PASSWORD=" . $args["password"]);
	ColumnChanger::swap($args["table"], $args["col1"], $args["col2"]);
	
}

Komut satırındaki çağrı kendinden açıklamalıdır:

php ColumnChanger.php -e pgsql -h 127.0.0.1 -P 5432 -u username -p password -d database -t table col1 col2
php ColumnChanger.php -e mysql -h 127.0.0.1 -P 3306 -u username -p password -d database -t table col1 col2

Laravel 5'teki entegrasyon da ColumnChanger.php'yi app / Helpers klasörüne kopyalayarak hızlı bir şekilde yapılır. Daha sonra doğrudan geçişler içinde sütunları değiştirebilirsiniz:

<?php
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class SwitchColumns extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    App\Helpers\ColumnChanger::swap("users","email","password");
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    App\Helpers\ColumnChanger::swap("users","password","email");
  }
}
Geri