Wissel kolommen in PostgreSQL

Het omwisselen van SQL-tabelkolommen maakt deel uit van het standaardrepertoire met MySQL - dit wordt (nog) niet ondersteund met PostgreSQL. Hoewel de officiële wiki zijn eigen artikel aan het probleem wijdt, toont het geen werkbare oplossing die ook standpunten, indices en triggers ondersteunt. De volgende klasse doet deze taak (voor zowel MySQL als PostgreSQL) ofwel op de opdrachtregel - of als alternatief rechtstreeks in Laravel 5.


<?php
namespace App\Helpers;
class ColumnChanger
{

	public static $quotes;

	public static $path;

	public static function swap($table, $col1, $col2)
	{

		// initialize

		self::$quotes = self::getQuotes();
		self::$path = self::getPath();

		// export

		$content = self::exportDB();

		// swap

		$content = self::swapNow($table, $col1, $col2, $content);

		// import

		self::importDB($content);
	}

	public static function getQuotes()
	{
		if (getenv("DB_CONNECTION") == "pgsql")
		{
			return "";
		}

		if (getenv("DB_CONNECTION") == "mysql")
		{
			return "`";
		}
	}

	public static function getPath()
	{
		if (getenv("DB_CONNECTION") == "pgsql")
		{
			$sql = new \PDO('pgsql:host=' . getenv('DB_HOST') . ';port=' . getenv('DB_PORT') . ';dbname=' . getenv('DB_DATABASE') , getenv('DB_USERNAME') , getenv('DB_PASSWORD'));
			$stmt = $sql->prepare("SHOW data_directory");
			$stmt->execute();
			$path = str_replace("data", "bin", $stmt->fetchObject()->data_directory) . "/";
		}

		if (getenv("DB_CONNECTION") == "mysql")
		{
			$sql = new \PDO('mysql:host=' . getenv('DB_HOST') . ';port=' . getenv('DB_PORT') . ';dbname=' . getenv('DB_DATABASE') , getenv('DB_USERNAME') , getenv('DB_PASSWORD'));
			$stmt = $sql->prepare("SHOW VARIABLES LIKE 'basedir'");
			$stmt->execute();
			$path = $stmt->fetchObject()->Value . "bin/";
		}

		return $path;
	}

	public static function exportDB()
	{
		if (getenv("DB_CONNECTION") == "pgsql")
		{
			putenv("PGPASSWORD=" . getenv('DB_PASSWORD'));
			exec('"' . self::$path . 'pg_dump" --clean --inserts -h ' . getenv('DB_HOST') . ' -p ' . getenv('DB_PORT') . ' -U ' . getenv('DB_USERNAME') . ' ' . getenv('DB_DATABASE') . ' > db.sql');
		}

		if (getenv("DB_CONNECTION") == "mysql")
		{
			exec('"' . self::$path . 'mysqldump" -h ' . getenv('DB_HOST') . ' --port ' . getenv('DB_PORT') . ' -u ' . getenv('DB_USERNAME') . ' -p"' . getenv('DB_PASSWORD') . '" ' . getenv('DB_DATABASE') . ' > db.sql');
		}

		return file_get_contents("db.sql");
	}

	public static function importDB($content)
	{
		file_put_contents("db.sql", $content);
		if (getenv("DB_CONNECTION") == "pgsql")
		{
			putenv("PGPASSWORD=" . getenv('DB_PASSWORD'));
			exec('"' . self::$path . 'psql" -h ' . getenv('DB_HOST') . ' -p ' . getenv('DB_PORT') . ' -U ' . getenv('DB_USERNAME') . ' -d ' . getenv('DB_DATABASE') . ' -1 -f db.sql');
		}

		if (getenv("DB_CONNECTION") == "mysql")
		{
			exec('"' . self::$path . 'mysql" -h ' . getenv('DB_HOST') . ' --port ' . getenv('DB_PORT') . ' -u ' . getenv('DB_USERNAME') . ' -p"' . getenv('DB_PASSWORD') . '" ' . getenv('DB_DATABASE') . ' --default-character-set=utf8 < db.sql');
		}

		unlink("db.sql");
	}

	public static function getPositions($haystack, $needle)
	{
		$positions = [];
		$lastPos = 0;
		while (($lastPos = strpos($haystack, $needle, $lastPos)) !== false)
		{
			$positions[] = $lastPos;
			$lastPos = $lastPos + strlen($needle);
		}

		return $positions;
	}

	public static function getEnd($content, $begin)
	{
		$end = $begin;
		$outside = true;
		while ($outside !== true || $content[$end] != ";")
		{
			if ($content[$end] == "'")
			{
				if ($end === 0 || $content[$end - 1] != "\\")
				{
					$outside = !$outside;
				}
			}

			$end++;
		}

		return ++$end;
	}

	public static function splitString($string)
	{
		return preg_split('/(?<!^)(?!$)/u', $string);
	}

	public static function getColumns($query)
	{
		$i = 0;
		$outside = true;
		$query = self::splitString($query);
		foreach($query as $i => $char)
		{
			if ($query[$i] == "'")
			{
				if ($i === 0 || $query[$i - 1] != "\\")
				{
					$outside = !$outside;
				}
			}

			if ($outside === true && $query[$i] == ",")
			{
				$query[$i] = "♥";
			}

			$i++;
		}

		$query = implode("", $query);
		$cols = explode("♥", $query);
		return $cols;
	}

	public static function swapNow($table, $col1, $col2, $content)
	{

		// loop through relevant statements

		foreach(["CREATE TABLE " . self::$quotes . $table . self::$quotes, "INSERT INTO " . self::$quotes . $table . self::$quotes] as $skey => $statement)
		{
			$positions = self::getPositions($content, $statement);
			foreach($positions as $position)
			{
				$begin = $position;
				$end = self::getEnd($content, $begin);
				$query_all = substr($content, $begin, $end - $begin);
				$query_inside = substr($query_all, strpos($query_all, "(") + 1, strrpos($query_all, ")") - strpos($query_all, "(") - 1);

				// get columns

				$cols = self::getColumns($query_inside);

				// get relevant column indexes

				if ($skey == 0)
				{
					$col1pos = 0;
					$col2pos = 0;
					foreach($cols as $pos => $col)
					{
						$col = trim($col);
						if (strpos($col, self::$quotes . $col1 . self::$quotes) === 0)
						{
							$col1pos = $pos;
						}

						if (strpos($col, self::$quotes . $col2 . self::$quotes) === 0)
						{
							$col2pos = $pos;
						}
					}
				}

				// swap columns

				$tmp = $cols[$col1pos];
				$cols[$col1pos] = $cols[$col2pos];
				$cols[$col2pos] = $tmp;
				$query_inside_new = implode(",", $cols);

				// insert query into content

				$query_all_new = str_replace($query_inside, $query_inside_new, $query_all);
				$content = str_replace($query_all, $query_all_new, $content);
			}
		}

		return $content;
	}
}

// usage from the command line

if (isset($argv) && is_array($argv))
{
	$args = [];
	foreach($argv as $key => $arg)
	{
		switch ($arg)
		{
		case "-e":
			$args["engine"] = $argv[$key + 1];
			break;

		case "-h":
			$args["hostname"] = $argv[$key + 1];
			break;

		case "-P":
			$args["port"] = $argv[$key + 1];
			break;

		case "-u":
			$args["username"] = $argv[$key + 1];
			break;

		case "-p":
			$args["password"] = $argv[$key + 1];
			break;

		case "-d":
			$args["database"] = $argv[$key + 1];
			break;

		case "-t":
			$args["table"] = $argv[$key + 1];
			break;
		}
	}

	// set default values

	if (!isset($args["hostname"]))
	{
		$args["hostname"] = "127.0.0.1";
	}

	if (!isset($args["port"]) && isset($args["engine"]) && $args["engine"] == "mysql")
	{
		$args["port"] = "3306";
	}

	if (!isset($args["port"]) && isset($args["engine"]) && $args["engine"] == "pgsql")
	{
		$args["port"] = "5432";
	}

	foreach($args as $option => $arg)
	{
		if (!isset($arg))
		{
			die('missing option ' . $option);
		}
	}

	if (count($argv) < 2)
	{
		die('error');
	}

	$args["col1"] = $argv[count($argv) - 2];
	$args["col2"] = $argv[count($argv) - 1];
	putenv("DB_CONNECTION=" . $args["engine"]);
	putenv("DB_HOST=" . $args["hostname"]);
	putenv("DB_PORT=" . $args["port"]);
	putenv("DB_DATABASE=" . $args["database"]);
	putenv("DB_USERNAME=" . $args["username"]);
	putenv("DB_PASSWORD=" . $args["password"]);
	ColumnChanger::swap($args["table"], $args["col1"], $args["col2"]);
	
}

De oproep op de opdrachtregel spreekt voor zich:

php ColumnChanger.php -e pgsql -h 127.0.0.1 -P 5432 -u username -p password -d database -t table col1 col2
php ColumnChanger.php -e mysql -h 127.0.0.1 -P 3306 -u username -p password -d database -t table col1 col2

De integratie in Laravel 5 is ook snel gedaan door ColumnChanger.php simpelweg te kopiëren naar de app / Helpers-map. U kunt kolommen vervolgens rechtstreeks binnen migraties omwisselen:

<?php
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class SwitchColumns extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    App\Helpers\ColumnChanger::swap("users","email","password");
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    App\Helpers\ColumnChanger::swap("users","password","email");
  }
}
Terug