شیء بدون منشا

تصور کنید که یک روز یک بسته مرموز بدون فرستنده دریافت می کنید. کنجکاو، بسته را باز می کنی و حلقه ای را پیدا می کنی که به دخترت می دهی. دهه‌ها بعد، او کسی است که می‌تواند از کرم‌چاله برای فرستادن اجسام به گذشته استفاده کند. او این کار را با حلقه‌ای که زمانی به او دادی، در بسته‌ای پیچیده که خطاب به توست، انجام می‌دهد. سوال این است: حلقه از کجا می آید؟


بازگشت