វត្ថុដោយគ្មានប្រភពដើម

ស្រមៃថាថ្ងៃមួយអ្នកទទួលបានកញ្ចប់អាថ៌កំបាំងដោយគ្មានអ្នកផ្ញើ។ ចង់ដឹងចង់ឃើញ អ្នកបើកកញ្ចប់ហើយរកចិញ្ចៀនដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យកូនស្រីរបស់អ្នក។ ជាច្រើនទស្សវត្សរ៍ក្រោយមក នាងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចប្រើរន្ធដង្កូវនាង ដើម្បីបញ្ជូនវត្ថុនានាមកវិញទាន់ពេល។ នាងធ្វើបែបនេះជាមួយនឹងចិញ្ចៀនដែលអ្នកធ្លាប់ផ្តល់ឱ្យនាង ដោយរុំក្នុងកញ្ចប់ដែលនាងផ្ញើទៅកាន់អ្នក។ សំណួរគឺ៖ តើចិញ្ចៀនមកពីណា?


ថយក្រោយ