Σύνδεση HTTP σε IIS και Apache

Τόσο το Apache on Unix όσο και τα IIS σε συστήματα Windows καταγράφουν αιτήματα HTTP εκτός του πλαισίου σε μορφή αρχείου. Οι έρευνες στον δικό σας ιστότοπο δεν θα πρέπει να αξιολογούνται και να αναλύονται τακτικά όχι μόνο χειροκίνητα και αυτόματα (π.χ. από αναλυτές αρχείων καταγραφής όπως το AWStats ) για προστασία από επιθέσεις παραβίασης. Οι διαδρομές των σχετικών αρχείων καταγραφής σε ευρέως χρησιμοποιούμενες διαμορφώσεις είναι, για παράδειγμα, ως εξής:

  • /var/log/apache2/access.log (Παράδειγμα: Ubuntu 12.04, Apache 2.2)
  • C:\inetpub\logs\LogFiles\W3SVC1\u_ex<YYMMDD>.log (Παράδειγμα: Windows Server 2012 R2, IIS 8.5)

Πίσω