Thực thi các lệnh trực tiếp sau khi kết nối SSH

Lệnh sau thiết lập kết nối đến máy chủ thông qua SSH, thực hiện một vài lệnh (ví dụ: thay đổi đối với thư mục con và gửi trạng thái git ) và mở trình bao. Tệp .bashrc được tải, cho phép các trang con có màu. Bí quyết là lưu một tệp tạm thời / tmp / initfile với các lệnh mong muốn, để bắt đầu một vỏ con (trong trường hợp của chúng ta là bash) bằng lệnh --init-file. Trong initfile này, cùng một tập tin sẽ bị xóa ngay lập tức để tránh để lại bất kỳ dấu vết nào.


ded8ef4a32a5fb8fb7a9c1b74a7d4279

Trở lại